Verificació de la teva identitat

Quan inicies el procés de registre, et demanem informació bàsica com el nom complet, l'adreça i la data de naixement. 

Aquesta informació serveix per verificar la teva identitat. Recorda que has d'indicar el teu nom oficial complet al compte de Taskrabbit. Si el sistema té dificultats per verificar la teva identitat, consulta aquest article d'ajuda sobre els passos següents.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 367 de 1471

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud