Condicions complementàries sobre tarifes, pagaments i cancel·lacions

Darrera actualització: 30 de novembre de 2023 

AQUESTES CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES SOBRE TARIFES, PAGAMENTS I CANCEL·LACIONS (les «Condicions sobre tarifes i pagaments») formen part de les Condicions d’ús globals de Taskrabbit (les «Condicions») i són aplicables a l’accés i l’ús de la Plataforma per part dels Usuaris i a les tarifes i els pagaments associats amb aquest accés i aquest ús.  Els termes escrits amb majúscula inicial emprats, però no definits, en aquestes Condicions sobre tarifes i pagaments es corresponen amb les definicions establertes en les Condicions.

A. Pagament de la Tasca i altres imports a càrrec del Client.

Tots els imports que el Client deu o ha de pagar es recullen en una factura (la «Factura») que inclou les tarifes relacionades amb la Tasca i les tarifes de Taskrabbit, tal com es descriuen ambdós conceptes en la Secció A més endavant. El Client autoritza tàcitament el proveïdor de serveis de pagament (PSP) per a processar el pagament tan bon punt el Client rep la confirmació (a través de la Plataforma o bé per correu electrònic) de la finalització de la Tasca.  En aquest sentit, reconeixeu i accepteu que Taskrabbit us pot impedir de reservar noves Tasques si hi ha algun import pendent de pagament a càrrec vostre per una Tasca finalitzada.  Tret que s’indiqui el contrari de manera expressa en aquest Acord, tots els pagaments (inclosos, entre d’altres, el de la Tasca i el de les tarifes de Taskrabbit) tenen caràcter no reemborsable.  

1. Tarifes relacionades amb la Tasca.  El Client és responsable dels pagaments següents, associats amb cada Tasca: 

 • la tarifa de la Tasca, segons els preus del Tasker i l’acord entre el Client i el Tasker (el «Pagament de la Tasca»), 
 • qualsevol despesa extraordinària acordada pel Client i el Tasker i presentada pel Tasker en relació amb la Tasca, 
 • la propina o bonificació, si escau, que el Client hagi afegit directament o hagi indicat que s’afegeixi a la Factura (totes les quals van a parar directament al Tasker), 
 • els impostos o càrrecs similars, tal com es descriuen en la Secció E més endavant, 
 • la comissió de gestió per la targeta de crèdit, si escau.
 •  

2. Les tarifes de Taskrabbit.  A més dels imports corresponents a la Tasca d’acord amb el que s’estableix en la Secció A(1) anterior, Taskrabbit aplica, i el Client és responsable de pagar, les tarifes associades amb cada Tasca que es descriuen tot seguit:

 • la tarifa de servei que Taskrabbit aplica al Client per permetre l’accés als Taskers i la consulta de la informació relacionada amb aquests; 
 • la Taxa de confiança i ajuda que Taskrabbit aplica pels serveis d’atenció al client i per fer possible la Promesa de satisfacció i altres serveis diversos; 
 • els impostos o càrrecs similars, tal com es descriuen en la Secció E més endavant; i 
 • les despeses de cancel·lació que escaigui (segons la Secció E més endavant).

Taskrabbit es reserva el dret de modificar les seves tarifes en qualsevol moment i comunicarà als Clients qualsevol canvi d’aquest tipus segons el que s’estableix en la Secció 17 de les Condicions. En cas de desacord amb el canvi de tarifes de Taskrabbit, podeu deixar de fer ús de la Plataforma i rescindir l’Acord en qualsevol moment, segons el que s’estableix en la Secció 7 de les Condicions. Els Taskers no tenen capacitat ni autorització per a modificar les tarifes de Taskrabbit, ni totalment ni parcialment.

B. Imports a càrrec dels taskers.

Els Taskers són responsables de (1) pagar la quota d’inscripció, si escau, i (2) reemborsar a Taskrabbit o al proveïdor de serveis de pagament qualssevol pagaments o altres imports que el Tasker hagi rebut per error. 

C. Proveïdor de serveis de pagament («PSP»).

Tots els imports que els Usuaris han de pagar i/o rebre s’han de processar a través del PSP.   El Client ha de facilitar les dades del seu mètode de pagament a Taskrabbit i al PSP.  El Tasker ha de configurar un compte amb el PSP, la qual cosa exigeix que es registri amb el PSP, accepti les condicions d’ús del PSP (l’«Acord de serveis del PSP») i segueixi un procés de verificació i/o validació del compte.  Taskrabbit no intervé com a part en cap Acord de serveis del PSP i no té obligacions ni responsabilitats de cap mena envers cap Tasker ni tercers que formin part de qualsevol Acord de serveis del PSP.

D. Frau.

Sense perjudici de qualsevol disposició d’aquest text en sentit contrari, el Client no serà responsable de les transaccions que Taskrabbit identifiqui com a fraudulentes o potencialment fraudulentes, amb la condició que el Client no hagi contribuït al frau o no l’hagi causat (de manera directa o indirecta, en qualsevol mesura).  En aquests casos, la transacció es pot rebutjar, congelar o retenir fins que finalitzi la investigació.  

E. Recaptació i devolució de l’impost sobre les vendes.  

Els Usuaris de la Plataforma poden ser responsables de qualssevol impostos o altres càrrecs (inclòs l’IVA, si correspon al país on es duu a terme la Tasca) que calgui aplicar a les Tasques dutes a terme i/o les tarifes pagades en virtut de l’Acord, els quals s’han de declarar i/o pagar.  

En algunes jurisdiccions, les normes vigents ens obliguen a recollir i/o comunicar a les autoritats fiscals competents la vostra informació fiscal i/o d’ingressos.  En aquest sentit, accepteu que Taskrabbit pugui emetre, en nom vostre, resguards o documents similars per assegurar la precisió de la declaració fiscal, i el vostre compte podria restar aturat temporalment fins que es presenti tota aquesta documentació.

Tanmateix, sense perjudici de qualsevol disposició d’aquest text en sentit contrari:

 • Els Taskers són plenament responsables del compliment i el pagament en relació amb totes les obligacions fiscals aplicables al Tasker i a les Tasques (també de dur-les a terme) (la qual cosa inclou, entre d’altres, presentar les seves declaracions fiscals [com ara, si escau, les de l’IVA] i pagar els impostos [com ara, si escau, l’IVA]), pel que fa a les Tasques que hagin dut a terme per als seus Clients.  Els Taskers s’han d’informar mitjançant els seus gestors i assessors per assegurar-se de complir les normes fiscals i de declaració d’impostos aplicables.  
 • Taskrabbit no és responsable ni té l’obligació de garantir el compliment de les obligacions fiscals dels Usuaris.  Entre d’altres exempcions, Taskrabbit no és responsable de cap incompliment de les obligacions fiscals per part d’un Tasker, la qual cosa implica (entre d’altres) que Taskrabbit no sigui responsable solidàriament dels impostos ni dels interessos per impostos impagats ni de cap sanció o multa que pugui deure el Tasker.  Taskrabbit té el dret (i) de sol·licitar al Tasker que confirmi i/o acrediti que està al corrent de les seves obligacions fiscals (incloses les cotitzacions a la Seguretat Social, si escau); i (ii) de desactivar el compte d’un Tasker o restringir-li l’ús de la Plataforma, o eliminar-lo d’aquesta, si (1) les autoritats fiscals competents determinen que el Tasker en qüestió ha incomplert les seves obligacions fiscals (com ara les referents a l’IVA) o (2) el Tasker no pot o no vol confirmar i/o acreditar el compliment de les seves obligacions fiscals quan se l’hi sol·licita.

F. Despeses de cancel·lació.

Els clients poden cancel·lar una tasca en qualsevol moment. Tanmateix, es podran cobrar despeses de cancel·lació al client en algunes circumstàncies. Consulteu la Política de cancel·lació aquí.

Sense perjudici de cap disposició d’aquesta Secció F (Despeses de cancel·lació) en sentit contrari: 

 • En el cas dels residents a Alemanya:  Si el client pot acreditar que no s’han produït danys reals (especialment lucre cessant) o que els danys són considerablement inferiors a les despeses de cancel·lació, es podrà ajustar l’import d’aquestes despeses convenientment per al client.
 • En el cas dels residents a Mònaco: Només es podran cobrar despeses de cancel·lació als Usuaris si la cancel·lació es produeix un cop esgotat el Període de desistiment (tal com es defineix en les Condicions).

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 62 de 212

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud