Condicions d’ús globals de Taskrabbit

Darrera actualització: 21 de febrer del 2024

Aquestes Condicions d’ús globals de Taskrabbit (les «Condicions d’ús» o les «Condicions») són un acord legalment vinculant entre l’Usuari (tal com es defineix a continuació) de la Plataforma (tal com es defineix a continuació) («vós» o «el(s) vostre(s)») i TaskRabbit, Inc. (conjuntament amb les seves empreses vinculades [tal com es defineixen a continuació], «Taskrabbit», «nosaltres» o «el(s) nostre(s)») que regeixen l’ús que l’Usuari fa dels llocs web de Taskrabbit (inclosos www.taskrabbit.com, www.taskrabbit.co.uk, www.taskrabbit.ca, www.taskrabbit.fr, www.taskrabbit.de, www.taskrabbit.es, www.taskrabbit.pt i www.taskrabbit.it) (conjuntament, els «Llocs»), les aplicacions mòbils (conjuntament, les «Apps») i els serveis, la informació i les comunicacions relacionades (conjuntament, la «Plataforma» o la «Plataforma de Taskrabbit»).

L’ús de totes les dades personals que l’Usuari envia a la Plataforma o que recollim sobre l’Usuari es regeix per la nostra Política global de privadesa (la «Política de privadesa»). 

Aquestes Condicions, juntament amb la Política de privadesa i la Promesa de satisfacció de Taskrabbit (la «Promesa de satisfacció») corresponent al país on es duu a terme la Tasca (les quals s’incorporen mitjançant referència i s’anomenen conjuntament en aquest document l’«Acord»), regeixen l’accés i l’ús de la Plataforma per part vostra. L’Acord també inclou tota la resta de polítiques i de condicions complementàries a les quals es fa referència i/o que estan vinculades amb aquestes Condicions o que es posen a la vostra disposició per qualsevol altra via, totes les quals també són aplicables al vostre ús de la Plataforma i s’incorporen a l’Acord mitjançant referència (incloses, entre d’altres, les Condicions generals del servei de muntatge prepagat IKEA pel que fa a les Tasques de muntatge prepagat IKEA, segons correspongui). 

 

PER ALS USUARIS DELS ESTATS UNITS I DEL CANADÀ, LA SECCIÓ 24 CONTÉ UN ACORD D’ARBITRATGE. AQUEST ACORD D’ARBITRATGE, AMB LIMITADES EXCEPCIONS, EXIGEIX QUE SOTMETEU LES DISPUTES I RECLAMACIONS QUE TINGUEU CONTRA TASKRABBIT A UN ARBITRATGE VINCULANT I FINAL A TÍTOL INDIVIDUAL. LLEGIU-LO DETINGUDAMENT, JA QUE AFECTA ELS VOSTRES DRETS LEGALS, INCLÒS, SI ESCAU, EL VOSTRE DRET DE RENÚNCIA A L’ARBITRATGE. 

EN RECONÈIXER AQUESTES CONDICIONS D’ÚS I/O ACCEDIR A LA PLATAFORMA, ESTEU D’ACORD I ADMETEU DE MANERA EXPRESSA QUE HEU LLEGIT, ENTENEU I ACCEPTEU QUEDAR VINCULAT (SENSE LIMITACIONS NI EXCEPCIONS) A L’ACORD (INCLOSES TOTES LES DISPOSICIONS RECOLLIDES AQUÍ COM A REFERÈNCIA).

 

SI NO ACCEPTEU L’ACORD NI LES SEVES DISPOSICIONS, NO PODREU FER ÚS DE LA PLATAFORMA DE TASKRABBIT NI ACCEDIR-HI.

 

1. La Plataforma. 

A. Marketplace en línia.

La Plataforma és un marketplace (mercat web) bilateral en línia que es basa en una pàgina web i en aplicacions que permeten el contacte entre Clients i Taskers. Els«Clients» són persones i/o empreses que volen obtenir serveis a curt termini («Tasca» o «Tasques» ), i els «Taskers» són empreses que volen dur a terme Tasques per als Clients. En aquest document, els Clients i els Taskers s’anomenen conjuntament «Usuaris»

Els Taskers són propietaris de negocis independents que presten serveis en nom propi o amb el seu nom comercial (i no en nom de Taskrabbit), emprant les seves eines i els seus materials.  Els Taskers decideixen les tarifes de les Tasques, sense que Taskrabbit hi apliqui cap deducció.  Els Taskers poden (a) mantenir una clientela sense cap restricció per part de Taskrabbit; (b) oferir i prestar els seus serveis per altres vies, fins i tot en plataformes de la competència; i (c) acceptar o rebutjar Clients i Acords de servei (tal com es defineixen a continuació). Els Taskers són contractistes independents dels Clients i els Clients, per tant, són clients dels Taskers, no pas de Taskrabbit.  

Tota referència al fet que un Tasker tingui una llicència o alguna mena d’acreditació o que sigui «d’elit», «fiable», que disposi d’«insígnies», o que ofereixi un «índex de fiabilitat», una «relació qualitat-preu fantàstica», una «identitat verificada» (o fórmules similars) només indica que el Tasker ha seguit un procés de registre del compte d’Usuari pertinent o compleix determinats criteris, però no garanteix, ni s’ha d’entendre que garanteixi, cap altra cosa. Qualsevol descripció d’aquesta mena: (i) està pensada com a informació útil que els Clients poden tenir en compte a l’hora de prendre les seves pròpies decisions sobre la identitat i la idoneïtat dels Taskers amb els quals interactuen o que seleccionen o contracten a través de la Plataforma; i (ii) no és cap aval, certificació ni garantia per part de Taskrabbit de les habilitats ni les qualificacions d’un Tasker ni del fet que tingui cap llicència o assegurança, sigui digne de confiança, segur o adequat.  

Independentment de qualsevol característica o servei de la Plataforma que pugui utilitzar un Client per a agilitzar la selecció de Taskers, el Client és responsable de determinar la Tasca i de seleccionar o, en tot cas, aprovar el Tasker i d’investigar pel seu compte abans de reservar qualsevol Tasca, fins a tenir el convenciment que un Tasker concret té la qualificació adequada. 

 

B. El paper de Taskrabbit.

La Plataforma no és un servei d’agència d’ocupació ni de negoci i Taskrabbit no és una empresa ocupadora de cap Usuari. Els Usuaris no són empleats, socis, representants, agents, treballadors associats, contractistes independents ni franquiciats de Taskrabbit. 

En virtut d’aquest document, els Usuaris reconeixen i accepten que (a) Taskrabbit (i) no duu a terme les Tasques ni ocupa les persones perquè duguin a terme les Tasques, (ii) no supervisa, quantifica, dirigeix, controla ni fa el monitoratge dels Taskers (la qual cosa inclou el fet que Taskrabbit no estableix les ubicacions de feina dels Taskers ni el seu horari ni les condicions de treball), ni proporciona eines ni materials als Taskers ni els paga cap despesa, (iii) no té cap control sobre la qualitat, els terminis, la legalitat, l’incompliment de la Tasca ni cap altre aspecte relacionat amb les Tasques ni els Usuaris (ni les accions i omissions d’aquests), ni sobre la integritat, responsabilitat, competència, qualificacions, comunicacions o valoracions o ressenyes que els Usuaris es proporcionen mútuament; i (b) l’establiment d’un Acord de servei no crea en cap cas cap mena de responsabilitat per a Taskrabbit, ni cap relació d’ocupació ni de cap altra mena entre Taskrabbit i els Usuaris ni entre el Client i el Tasker.  Els Usuaris no tenen autoritat sobre Taskrabbit, no poden actuar com a agents de Taskrabbit ni obligar Taskrabbit ni fer cap manifestació en nom seu (la qual cosa inclou el fet que els Taskers no poden modificar totalment ni parcialment les tarifes de Taskrabbit; vegeu la Secció 3 més endavant).  

Taskrabbit declina tota responsabilitat actual i futura en qualsevol compensació dels treballadors o pagament d’impostos o retencions, inclosos, entre d’altres, impostos aplicables sobre les vendes, assegurança per desocupació o ocupació, pla de pensions del Canadà, assegurança per incapacitat, IVA aplicable, Seguretat Social, responsabilitat de l’ocupador, impost de formació d’empleats, impost sobre la renda HST/QST/GST/PST (impostos del Canadà) o qualsevol altre impost que es retingui en la nòmina, en relació amb l’ús de la Plataforma per part d’un Usuari. El Tasker assumeix plenament i exclusivament la responsabilitat de totes les retencions d’impostos sobre la renda i les contribucions, com ara les cotitzacions a la Seguretat Social, exigides i aplicables en relació amb el Tasker i totes les persones que el Tasker pugui contractar per a prestar els serveis de la Tasca. Cada Usuari assumeix la plena responsabilitat de classificar de manera adequada els seus treballadors, d’acord amb les pautes legals aplicables.

 

C. Llicència.

Amb subjecció al vostre compliment de les disposicions de l’Acord (incloses, entre d’altres, aquestes Condicions i la Política d’ús acceptable de Taskrabbit), Taskrabbit us atorga una llicència limitada, sense exclusivitat, intransferible i revocable per (a) accedir a la Plataforma (en les ubicacions i en els territoris on la Plataforma estigui present), (b) descarregar l’aplicació al vostre dispositiu, accedir-hi i utilitzar-la exclusivament per a promoure l’ús de la Plataforma, i (c) accedir a qualsevol contingut, informació i materials que s’ofereixin des de la Plataforma, en tots els casos per fer-ne un ús personal i amb la finalitat per a la qual està pensada la Plataforma. Tots els Usuaris estan sotmesos a la Política d’ús acceptable i accepten complir-la en fer ús de la Plataforma. Els Usuaris no poden copiar, descarregar, utilitzar, redissenyar, reconfigurar, aplicar-hi enginyeria inversa ni retransmetre la Plataforma ni cap part d’aquesta (de manera íntegra o parcial) sense el consentiment previ i per escrit de Taskrabbit. Taskrabbit es reserva de manera expressa tots els drets no atorgats.

 

D. Declaracions i garanties de l’Usuari.

En accedir a la Plataforma i fer-la servir, declareu i garantiu el següent:

 • que complireu plenament les disposicions de l’Acord, incloses, entre d’altres, aquestes Condicions i la Política d’ús acceptable i la resta de Condicions complementàries;
 • que teniu, com a mínim, l’edat mínima legalment exigida en la vostra jurisdicció de residència o teniu capacitat, per altres vies, per a formalitzar contractes vinculants;
 • que teniu el dret, l’autoritat i la capacitat necessaris per a formalitzar l’Acord (la qual cosa inclou tenir el dret i l’autoritat d’actuar en nom de qualsevol empresa o organització en representació de la qual formalitzeu l’Acord, i de vincular-la a l’Acord); 
 • que només sol·licitareu i/o dureu a terme Tasques (segons correspongui) en un país on la Plataforma tingui presència;
 • que respectareu la privadesa (inclosa, entre d’altres qüestions, la vida privada, familiar i domèstica), la propietat i els drets de protecció de dades dels Usuaris, i que no enregistrareu (en vídeo, àudio ni en cap altre format) cap Tasca ni cap interacció en què participi cap Usuari ni Taskrabbit sense el consentiment previ i per escrit de l’Usuari i/o de Taskrabbit, segons correspongui;
 • que actuareu de manera professional i responsable durant les vostres interaccions i que complireu els compromisos que adquiriu amb altres Usuaris (la qual cosa inclou comunicar-vos amb claredat i a través del Xat i presentar-vos i/o estar disponible a l’hora acordada amb altres Usuaris); 
 • que només utilitzareu el PSP de tercers (tal com es defineix en les Condicions complementàries sobre tarifes, pagaments i cancel·lació) per fer o rebre els pagaments de les Tasques;
 • que el vostre perfil indicarà el vostre nom complet i/o el nom comercial legal (d’acord amb els documents d’identificació i registre emesos pel govern) i inclourà una fotografia recent;
 • que complireu totes les lleis locals, estatals, provincials, nacionals o internacionals aplicables quan feu ús de la Plataforma; 
 • que no fareu servir la Plataforma per comprar ni distribuir begudes alcohòliques ni cap substància ni servei sotmesos a control o il·legals;
 • que us assegurareu que totes les comunicacions relacionades amb les Tasques (inclosos, entre d’altres, el càlcul de les dimensions, els pagaments i qualsevol pregunta relacionada amb les Tasques) es mantinguin dins de la Plataforma, abans, durant i després de la Tasca.

E. Declaracions i garanties addicionals del Tasker.

Si sou un Tasker, també declareu i garantiu el següent en accedir a la Plataforma i fer-ne ús:

 • que actueu com a propietari únic, societat (anònima o de responsabilitat limitada), companyia, corporació o altra entitat comercial en fer ús de la Plataforma;
 • que habitualment us dediqueu a una activitat de la mateixa naturalesa que els serveis que oferiu als Clients a través de la Plataforma i que manteniu una clientela independent;
 • que disposeu del dret il·limitat de treballar en la jurisdicció on feu les Tasques;
 • que tindreu i mantindreu (a càrrec vostre) qualsevol mena de llicència, permís i/o registre que exigeixin les lleis aplicables per dur a terme les Tasques (inclosos, segons correspongui, llicència comercial, registre d’impost sobre activitats econòmiques i/o certificat de treballador autònom);
 • que teniu i mantindreu totes les assegurances necessàries per dirigir la vostra activitat i completar les Tasques;
 • que respondreu a les invitacions amb diligència; proporcionareu els serveis als Clients amb puntualitat i amb un alt nivell de qualitat, segons el que hàgiu acordat en el Xat (tal com es defineix més endavant); que només oferireu i dureu a terme Tasques en les quals tingueu l’experiència necessària; i que complireu les Tasques segons el que hàgiu acordat amb el Client de manera segura; i 
 • que notificareu immediatament i per escrit a Taskrabbit si rebeu cap condemna penal que pugui ser pertinent (tret de multes per estacionament lleus o infraccions de velocitat), imposada durant l’ús per part vostra de la Plataforma.

2. Ús de la Plataforma. 

A. Registre.

Per poder accedir a la Plataforma i utilitzar-la cal que us hi registreu i creeu un compte, per a la qual cosa només podeu facilitar informació correcta i precisa (com ara nom propi, nom comercial, adreça postal, adreça de correu electrònic i/o número de telèfon). Si es produeix qualsevol canvi en les dades del vostre compte, us comprometeu a notificar-ho immediatament a Taskrabbit (a través d’ajuda.tr.co). Si algun d’aquests canvis està relacionat amb la titularitat dels vostres números de telèfon, ho podeu fer saber a Taskrabbit responent amb un missatge de text amb la paraula STOP a qualsevol missatge de text enviat al número de telèfon que s’ha de retirar. Si no faciliteu informació precisa i no la manteniu actualitzada, és possible que no pugueu utilitzar la Plataforma i/o que Taskrabbit rescindeixi aquest Acord. Taskrabbit té el dret de prohibir el registre de qualsevol persona que pugui representar una amenaça per a la seguretat i la integritat de la Plataforma o bé si la prohibició és necessària per solucionar un problema a nivell empresarial.

 

B. Seguretat del compte.

Sou totalment i exclusivament responsable de (a) mantenir la confidencialitat de qualsevol inici de sessió, contrasenya i número de compte que faciliteu o que se us faciliti per accedir a la Plataforma; i (b) totes les activitats que es duguin a terme fent ús de la vostra contrasenya o el vostre compte, fins i tot si no les heu autoritzades. Taskrabbit no té cap control sobre el compte de cap Usuari. Accepteu que informareu Taskrabbit immediatament si sospiteu que alguna part no autoritzada està utilitzant la vostra contrasenya o el vostre compte de la Plataforma o infringint la seguretat d’alguna altra manera.

 

C. Registre dels Taskers

Llicències professionals. Taskrabbit no verifica de manera independent que els Taskers tinguin l’experiència necessària o hagin obtingut les llicències, els permisos o els registres pertinents per a fer les Tasques. Podria ser il·legal dur a terme determinats tipus de Tasques sense tenir llicència, permís i/o registre, la qual cosa podria derivar en accions policials, sancions i/o multes. Els Taskers són els únics responsables de no oferir Tasques prohibides. Si teniu alguna pregunta sobre l’aplicació de les lleis nacionals, estatals, provincials, territorials i/o locals a les Tasques de la Plataforma, cerqueu abans orientació legal adequada. Els Clients són els únics responsables de determinar si un Tasker té les habilitats i les qualificacions necessàries per dur a terme la Tasca específica i de confirmar que el Tasker disposa de totes les llicències, els permisos o els registres necessaris, si escau. Els Clients poden consultar els requisits legals aplicables d’àmbit nacional, estatal, provincial, territorial i/o local per tal de determinar si algunes Tasques han de ser exercides per professionals amb llicència o registrats d’alguna altra manera. 

 

D. Acord de serveis.

La Plataforma permet que els Usuaris ofereixin, cerquin i reservin Tasques. Un cop identificat i seleccionat un Tasker per fer una Tasca, el Client i el Tasker es poden comunicar a través del Xat de la Plataforma (el «Xat») per tal de confirmar les dimensions de la Tasca, l’horari i altres detalls (inclosos, entre d’altres, possibles perills, obstacles o impediments específics del lloc de la Tasca, tant si són visibles com si estan ocults, que puguin afectar el desenvolupament de la Tasca). Un cop que el Tasker programa la Tasca a través de la Plataforma, el Client i el Tasker formalitzen un contracte que té validesa legal per a la Tasca i que inclou les condicions de contractació proposades i acceptades, i qualsevol altra disposició contractual acordada entre el Client i el Tasker en el Xat pel que fa a la Tasca (l’«Acord de serveis»). Tant el Client com el Tasker es comprometen a complir tant l’Acord de serveis com l’Acord durant la contractació, el desenvolupament i la finalització de la Tasca. Els Taskers són responsables d’exercir el seu propi criteri comercial en el moment de signar Acords de serveis i de dur a terme les Tasques; a més, accepten que existeix la possibilitat que es produeixin guanys o pèrdues individuals. Taskrabbit no és una part contractant en cap Acord de serveis. La formalització d’un Acord de serveis no estableix cap mena de responsabilitat per a Taskrabbit en cap circumstància.

 

E. Altres Parts

(i) Assistents del Tasker. En cas que el Client ho autoritzi prèviament a través del Xat de la Tasca, els Taskers poden contractar assistents, col·laboradors, subcontractistes o altres empleats (els «Assistents del Tasker») perquè duguin a terme tota la Tasca o una part, sempre que l’Assistent o els Assistents en qüestió estiguin registrats a la Plataforma i compleixin tots els requisits aplicables al Tasker segons el que s’estableix en l’Acord. El Tasker assumeix la responsabilitat única i plena de totes les accions i omissions de tots els Assistents del Tasker amb els quals dugui a terme les Tasques i és plenament responsable del següent: (a) el pagament lícit de totes les remuneracions, els beneficis i les despeses dels Assistents del Tasker, (b) totes les retencions d’impostos aplicables a aquests Assistents del Tasker i (c) assegurar-se que tots els Assistents del Tasker estiguin registrats com a Taskers a la Plataforma.

 

(ii) Agents del Client. El Client accepta que, si ha autoritzat algú altre perquè reservi una Tasca en nom seu o perquè estigui present en lloc seu durant el desenvolupament de la Tasca, s’entén que el Client nomena aquesta persona com el seu agent (els «Agents del Client») i que el Client atorga a l’Agent autoritat per a actuar com a agent seu en relació amb la Tasca corresponent. Els Agents del Client poden dirigir el Tasker o donar-li instruccions pel que fa a la Tasca, i el Tasker pot obeir aquestes indicacions com si les hi hagués donat el Client. El Client assumeix la responsabilitat plena i exclusiva de les accions i omissions dels Agents del Client. 

 

F. Servei de Muntatge Prepagat IKEA.

En la mesura en què contracteu un Servei de Muntatge Prepagat IKEA a través d’una botiga IKEA física o en línia, seran aplicables a aquests serveis les Condicions generals de muntatge IKEA, juntament amb la resta de disposicions d’altres apartats de l’Acord.

 

3. Tarifes, cobraments, facturació i pagaments; Cancel·lació.

Les condicions relacionades amb les tarifes (inclosos els pagaments del Tasker i les tarifes de Taskrabbit), la facturació, el pagament (inclòs el pagament de les Tasques i de qualsevol altre import que deguin els Usuaris en virtut d’aquest document), així com la cancel·lació, s’estableixen en les Condicions complementàries sobre tarifes, pagaments i cancel·lació, les quals són aplicables a l’accés i l’ús de la Plataforma per part vostra.  Tret que s’indiqui una altra cosa de manera expressa en aquest Acord, les tarifes (inclosos, entre d’altres, el pagament de la Tasca i totes les tarifes de Taskrabbit) no són reemborsables.  

 

4. Concursos i codis promocionals.

De tant en tant, Taskrabbit pot oferir de manera opcional determinats codis promocionals, sorteigs i concursos als Usuaris. Totes aquestes ofertes promocionals opcionals són a discreció de Taskrabbit, estan subjectes a les seves pròpies condicions generals i Taskrabbit les pot aplicar, modificar o eliminar en qualsevol moment, sense notificació prèvia. La responsabilitat de Taskrabbit i de les seves empreses vinculades, d’acord amb aquestes ofertes promocionals, està subjecta a les limitacions que s’estableixen en la Secció 13 d’aquestes Condicions.

 

5. Àrees de domini públic.

La Plataforma pot incloure perfils, sistemes de correu electrònic, blogs, taulers d’anuncis, comentaris, valoracions, publicacions de Tasques, zones de xat, grups de notícies, fòrums, comunitats i altra mena de missatges o recursos de comunicació (les «Àrees de domini públic») que permeten la comunicació entre els Usuaris. Només podeu utilitzar aquests espais públics per a enviar i rebre missatges i materials que siguin d’interès i adequats per al fòrum en qüestió. 

Accepteu que totes les comunicacions mantingudes en les Àrees de domini públic estiguin disponibles públicament i que, quan us comuniqueu a través de les Àrees de domini públic, se us identifiqui pel nom o mitjançant l’identificador de sessió. Taskrabbit no és responsable de les accions de cap dels Usuaris pel que fa a la informació i els materials publicats o divulgats en les Àrees de domini públic. 

 

6. Desactivació i suspensió.

En el supòsit d’incompliment real o presumpte per part vostra de qualsevol disposició de l’Acord (inclosos, entre d’altres, els casos de mal ús, frau o interferència en el funcionament adequat de la Plataforma), Taskrabbit pot: (a) suspendre el vostre dret d’ús de la Plataforma, mentre es duu a terme la investigació; i/o (b) desactivar el vostre compte o limitar el vostre ús de la Plataforma si es determina que s’ha produït un incompliment. Taskrabbit us comunicarà per escrit la seva decisió, d’acord amb el que es disposi i en virtut del que exigeixi la legislació aplicable. Per recórrer qualsevol decisió que Taskrabbit hagi adoptat en relació amb aquesta secció, contacteu amb nosaltres aquí en un termini de 14 dies a partir que se us hagi notificat i exposeu els motius del vostre recurs.

Si Taskrabbit suspèn o desactiva el vostre compte, o limita el vostre dret d’ús de la Plataforma en virtut d’aquesta Secció 6, no us podreu registrar ni crear un altre compte amb altres noms d’usuari, identitats o dades de contacte (ja sigui emprant el vostre nom o qualsevol altre nom de persona o d’empresa), ni tan sols en el cas en què actueu en nom de terceres persones.

 

7. Finalització.

Podeu resoldre l’Acord que manteniu amb Taskrabbit deixant de fer ús de la Plataforma i desactivant el compte en qualsevol moment. Pel que fa a Taskrabbit, pot resoldre l’Acord que manteniu en qualsevol moment i deixar de proporcionar-vos accés a la Plataforma (d’acord amb la Secció 6 anterior) si incompliu qualsevol part de l’Acord o infringiu les lleis aplicables. 

Fins i tot després que se us suspengui, rescindeixi o limiti el dret a fer ús de la Plataforma, l’Acord continuarà sent aplicable en contra vostra. Taskrabbit es reserva el dret d’adoptar les mesures legals pertinents, de conformitat amb l’Acord.

 

8. Contingut generat per l’Usuari; Opinions.

A. Contingut generat per l’Usuari. 

El terme «Contingut generat per l’Usuari» significa qualsevol informació, textos i materials (inclosos, entre d’altres, vídeos, pel·lícules, enregistraments, fotografies, veu) que pugueu proporcionar a Taskrabbit i als seus agents, empreses vinculades i socis corporatius, o bé a altres Usuaris, en relació amb el vostre registre a la Plataforma i l’ús d’aquesta (inclosos, entre d’altres, la informació i els materials publicats o transmesos per fer-ne ús en les Àrees de domini públic). 

El Contingut generat per l’Usuari no representa l’opinió de Taskrabbit ni està verificat ni aprovat per Taskrabbit.  Per part vostra, reconeixeu i accepteu que Taskrabbit: (a) no participa en la creació ni el desenvolupament del Contingut generat per l’Usuari i no controla cap Contingut generat per l’Usuari; (b) no és responsable de cap Contingut generat per l’Usuari (inclosos la seva precisió i els resultats que es puguin obtenir en fer ús del contingut o confiar-hi); (c) té el dret, però no l’obligació, de supervisar o revisar el Contingut generat per l’Usuari; i (d) es reserva el dret de restringir o eliminar Contingut generat per l’Usuari si aquest no compleix les condicions de l’Acord.  

Per part vostra, sou i continuareu sent el responsable únic del vostre Contingut generat per l’Usuari. En la mesura legalment permesa, atorgueu en aquest acte a Taskrabbit, per a tota la seva vigència, tots els drets associats amb el Contingut generat per l’Usuari (inclosa qualsevol ampliació legal d’aquests), un dret i una llicència sense exclusivitat, mundials, fins que els drets passin a ser de domini públic, revocables, gratuïts, amb possibilitat de subllicència i transferibles, per a publicar, reproduir, difondre, transmetre, distribuir, modificar, adaptar, editar, traduir, crear obres derivades, representar públicament, exposar, exhibir (de manera íntegra o parcial), actuar i/o utilitzar de qualsevol altra manera el Contingut generat per l’Usuari, en qualsevol suport, forma o tecnologia coneguts actualment o desenvolupats més endavant, fins i tot (sense limitacions) en relació amb qualsevol publicitat, màrqueting i/o anunci de la Plataforma, sense que calgui cap aprovació per part vostra i sense oferir-vos cap compensació. Reconeixeu i accepteu que la llicència anterior també es farà extensiva a Taskrabbit i les seves empreses vinculades, que podran fer ús (segons aquesta Secció) del vostre nom real, nom d’usuari, imatge, silueta i altres reproduccions dels vostres trets físics, veu, aparença, noms de pantalla i/o qualsevol informació biogràfica, professional i/o altres dades d’identificació (conjuntament, la «Imatge») a la Plataforma i en relació amb el vostre ús d’aquesta, inclosos llocs web, plataformes de xarxes socials i plataformes digitals de tercers sota el control o la propietat de Taskrabbit o de les nostres empreses vinculades.

Per part vostra, declareu i garantiu a Taskrabbit que el Contingut generat per l’Usuari (a) no serà fals, inexacte, incomplet ni erroni; (b) no serà fraudulent ni comportarà la transferència ni la venda d’articles il·legals, falsificats ni robats; (c) no infringirà la privadesa de tercers ni els drets d’autor, patents, marques comercials, secrets comercials ni altres drets de propietat ni drets de publicitat o personalitat (en la mesura en què ho reconegui la llei del país en què es dugui a terme la Tasca); (d) no infringirà cap llei, estatut, ordenança, codi ni reglament (inclosos, entre d’altres, els que regeixin el control de les exportacions, la protecció del consumidor, la competència deslleial, la lluita contra la discriminació, la incitació a l’odi o la publicitat falsa o enganyosa, la lluita contra el correu brossa o la privadesa); (e) no serà difamatori, calumniós, maliciós, amenaçador ni assetjador; (f) no serà obscè ni contindrà pornografia (inclosa, entre d’altres, pornografia infantil) ni serà perjudicial per als menors; g) no contindrà virus, troians, injeccions de SQL, cucs, bombes de temps, arxius corruptes, cancel·ladors (cancelbots) ni altres rutines de programació informàtica que tinguin la finalitat de danyar, interferir perjudicialment, interceptar dissimuladament o expropiar qualssevol sistemes, dades o informació personal; (h) no reivindicarà ni suggerirà de cap manera que sou una persona empleada de Taskrabbit ni contractada directament per aquesta empresa ni afiliada seva, ni us presentarà en cap sentit com a representant o agent de Taskrabbit; i (i) no crearà cap responsabilitat per a Taskrabbit ni causarà que Taskrabbit perdi (totalment o parcialment) els serveis dels seus proveïdors de serveis d’Internet (ISP, per les sigles en anglès) ni altres socis o proveïdors. 

  Respondreu davant Taskrabbit i les seves empreses vinculades (tal com es defineixen més endavant) i eximireu aquestes parts de qualsevol responsabilitat (tal com es defineix més endavant) (incloses, entre d’altres, per difamació, falsedat maliciosa, infracció del dret de privadesa, protecció de dades, publicitat o personalitat o qualsevol assumpte similar), que es basi en, o es relacioni amb, l’ús i l’explotació per part de Taskrabbit d’aquest Contingut generat per l’Usuari i la vostra Imatge, segons el que es permet en aquest document. LES EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT SEGÜENTS ESTAN DESTINADES A APLICAR-SE A TOTES LES RECLAMACIONS QUE ARA NO ES CONEGUIN O QUE SE SOSPITI QUE EXISTEIXEN, AMB LA INTENCIÓ DE RENUNCIAR A L’EFECTE DE LA SECCIÓ 1542 DEL CODI CIVIL DE CALIFÒRNIA, TAL COM S’ESTABLEIX EN LA SECCIÓ 24(A)(III) DE MÉS ENDAVANT.  

Taskrabbit té el dret d'identificar un Usuari davant d’altres Usuaris o davant de tercers que al·leguin que el Contingut generat per l’Usuari que ha enviat aquell Usuari infringeix els seus drets, per tal que puguin mirar de resoldre la reclamació directament.  Si creieu, de bona fe, que qualsevol Contingut generat per l’Usuari que s’ofereix en la Plataforma o en relació amb aquesta és objectable o infringeix qualsevol dels vostres drets o els drets d’altres persones, us recomanem que ho feu saber a Taskrabbit a través d’ajuda.tr.co. Si un Usuari descobreix que el Contingut generat per l’Usuari promou crims contra la humanitat, incita a l’odi i/o la violència o està relacionat amb pornografia infantil, cal que l’Usuari ho faci saber a Taskrabbit a través d’ajuda.tr.co.

 

B. Opinions

La Plataforma allotja Contingut generat per l’Usuari en relació amb els comentaris i les qualificacions de Taskers específics (les «Opinions»), la qual cosa permet als Usuaris expressar públicament les seves experiències i llegir les d’altres Usuaris. Les Opinions expressen el punt de vista de l’Usuari que les publica. Les Opinions no expressen el punt de vista de Taskrabbit ni han estat verificades ni autoritzades per Taskrabbit. Taskrabbit no avalua els Usuaris. Taskrabbit té el dret, pero no l’obligació, d’investigar, modificar i eliminar Opinions i altres comentaris que publiquin els Usuaris. Per sol·licitar que s’elimini un comentari que infringeixi l’Acord o la Política de qualificacions i comentaris de Taskrabbit podeu contactar amb nosaltres a través d’ajuda.tr.co. 

 

9. Drets de propietat intel·lectual.

La Plataforma, tots els seus components i el contingut que s’hi oferix o s’hi mostra (incloses les Marques, tal com es defineixen més endavant) i tots els textos, gràfics, contingut editorial, dades, format, diagrames, dissenys, instruccions HTML, aspecte, fotografies, música, sons, imatges, programes informàtics, vídeos, tipografia, informació, eines, dissenys, interfícies i altre material (incloses la coordinació, selecció, disposició i millora de tots i cadascun dels drets de propietat intel·lectual associats amb tot això) (conjuntament, el «Material protegit») són propietat de Taskrabbit, amb l’excepció del Contingut generat per l’Usuari i de qualsevol lloc web de tercers que estigui disponible a la Plataforma o a través d’aquesta. El Material protegit ho està en tots els formats, suports i tecnologies coneguts o que es desenvolupin en el futur, en virtut de la legislació nacional i internacional que regeix els drets d’autor, de patent i altres drets de propietat. Es prohibeix de manera expressa qualsevol ús del Material protegit que sigui contrari al que permet l’Acord.

Les marques de servei, els logotips i les marques registrades de Taskrabbit (les «Marques»), incloses, entre d’altres, Taskrabbit i Taskrabbit for Good, són propietat de Taskrabbit. Les Marques no estan a disposició dels Taskers per fer-ne ús. No podeu copiar ni utilitzar les Marques sense el consentiment exprès previ i per escrit de Taskrabbit. La resta de marques registrades, marques de servei, logotips i/o noms comercials que apareguin a través de la Plataforma són propietat del seu titular respectiu i no es poden utilitzar sense el consentiment exprés previ i per escrit del titular. 

 

10. Enllaços a llocs web externs.

La Plataforma pot incloure enllaços (com ara, entre d’altres, hipervincles, llocs web externs emmarcats per la Plataforma i anuncis mostrats en connexió amb aquesta, inclosos els que poden aparèixer en qualsevol bàner o altra mena de publicitat) a llocs web de tercers, gestionats per terceres parts que no depenen del control de Taskrabbit.  

La presència d’aquests enllaços no comporta l’aprovació per part de l’Empresa ni cap mena de col·laboració amb aquests llocs web, el seu contingut ni els seus administradors. Sou responsable de valorar el contingut i la utilitat de la informació que obtingueu en els altres llocs web. L’ús de qualsevol lloc web la gestió, administració o titularitat del qual pertanyi a un tercer està subjecte a les condicions generals i d’ús i a les polítiques de privadesa del lloc web en qüestió.  Quan accediu a aquests llocs web ho feu a compte i risc vostres.

Taskrabbit no té l’obligació de supervisar, revisar ni eliminar enllaços a llocs web de tercers, tot i que es reserva el dret de fer-ho, segons el seu criteri exclusiu.  Taskrabbit (a) declina de manera expressa tota responsabilitat per qualsevol d’aquests enllaços de tercers o aquests llocs web (inclosos l’accés o l’ús d’aquests i de qualssevol productes o serveis que s’hi anunciïn o ofereixin, així com qualsevol reclamació derivada); i (b) no és ni actuarà com a part en cap transacció que pugueu dur a terme amb els tercers proveïdors de productes o serveis. 

Per part vostra, exonereu de manera expressa Taskrabbit de tota responsabilitat derivada del vostre accés a llocs web de tercers i del vostre ús d’aquests.  

 

11. Reclamacions sobre drets d’autor i agent de drets d’autor.

Si teniu motius per a creure de bona fe que qualsevol material proporcionat a la Plataforma o en relació amb aquesta infringeix els vostres drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual, envieu la informació següent a l’agent de drets d’autor de Taskrabbit que s’identifica aquí:

 • Una descripció del material protegit pels drets d’autor que creieu que han estat infringits, inclosa l'URL (adreça d’Internet) o una altra ubicació específica de la Plataforma on sigui visible el material que creieu que infringeix alguna llei. Aporteu informació suficient per tal que Taskrabbit pugui localitzar el material i expliqueu per què creieu que s’ha produït una infracció.
 • Una descripció del lloc on es pot trobar l’original o una còpia autoritzada de l’obra protegida per drets d’autor, per exemple, l’URL (adreça d’Internet) o el nom del llibre on l’obra ha estat publicada.
 • El vostre nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Una declaració vostra en què afirmeu que creieu de bona fe que l’ús en qüestió no ha estat autoritzat pel titular dels drets d’autor, el seu agent o la llei.
 • Una declaració vostra, emesa sota pena de perjuri, en què afirmeu que la informació del vostre avís és exacta i sou el titular dels drets d’autor o una persona autoritzada per a actuar en nom del titular dels drets d’autor.
 • La vostra signatura electrònica o física en qualitat de titular dels drets d’autor o persona autoritzada per a actuar en nom del titular dels drets d’autor.

Cal remetre la informació anterior a l’agent de la DMCA de Taskrabbit, utilitzant les dades de contacte següents:

A l’atenció de:

Avís de DMCA

TaskRabbit, Inc.

 
Adreça:

PO Box 530225

Atlanta, GA 30353-0225, EUA

Tel.:
 • +1 (844) 340 8275
Correu electrònic: ajuda.tr.co  

Segons les lleis federals dels Estats Units, si tergiverseu intencionadament el fet que el material en línia és constitutiu d’una infracció, us exposeu a un procés penal per perjuri i a sancions civils, inclosos danys monetaris, costes judicials i honoraris de representació legal.

Tingueu en compte que el procediment que es descriu en aquest document té com a única finalitat notificar Taskrabbit i les seves empreses vinculades sobre la infracció del vostre material protegit per drets d’autor. Els requisits indicats més amunt són per tal que Taskrabbit compleixi els seus drets i obligacions en virtut de la Llei de drets d’autor de l’era digital de 1998 (en la versió modificada, la «DMCA»), inclòs el punt 17 U.S.C. §512 (c), però no constitueixen cap mena d’assessorament legal. Convindria que us poséssiu en contacte amb un advocat pel que fa als vostres drets i obligacions legals en virtut de la DMCA i altres lleis aplicables.

Segons la DMCA i altres lleis aplicables, hem adoptat una política de finalització, en circumstàncies apropiades, dels comptes dels Usuaris que es consideri que són infractors reincidents.  També podem, a criteri nostre exclusivament, limitar l’accés a la Plataforma i/o finalitzar els comptes d’Usuari de qualsevol Usuari que infringeixi els drets de propietat intel·lectual dels altres, tant si la infracció és reiterada com si no.

 

12. Exempció de garanties.

L’ús que feu de la Plataforma és a compte i risc vostres.

LA TECNOLOGIA DE LA PLATAFORMA TASKRABBIT ES FACILITA «TAL QUAL», SENSE CAP GARANTIA NI CONDICIÓ DE CAP MENA, EXPRESSA NI IMPLÍCITA, INCLOSES, ENTRE D’ALTRES, GARANTIES O CONDICIONS DE COMERCIABILITAT, APTITUD PER A UN FI DETERMINAT I PRESTACIÓ EFICIENT I PROFESSIONAL DE SERVEIS. 

SENSE LIMITAR EL SENTIT DE LA FRASE ANTERIOR, TASKRABBIT I LES SEVES EMPRESES MATRIUS, VINCULADES O LLICENCIADORES, INCLOSOS ELS SEUS RESPECTIUS DIRECTORS, FUNCIONARIS, ACCIONISTES, AGENTS, INVERSORS, ENTITATS SUBSIDIÀRIES, ADVOCATS, REPRESENTANTS, ASSEGURADORS, EMPLEATS, SUCCESSORS I CESSIONARIS (CONJUNTAMENT, LES «EMPRESES VINCULADES», I JUNTAMENT AMB TASKRABBIT, LES «PARTS DE TASKRABBIT»):

 1. S’ABSTENEN D’OFERIR, I RENUNCIEN DE MANERA EXPRESSA (EN LA MESURA LEGALMENT PERMESA) A OFERIR, QUALSEVOL DECLARACIÓ I GARANTIA PEL QUE FA A (I) LA PUNTUALITAT, IDONEÏTAT, PRECISIÓ, FIABILITAT, INTEGRITAT O CONTINGUT DE LA PLATAFORMA; (II) ELS RESULTATS QUE ES PODEN OBTENIR DE LA PLATAFORMA O DE QUALSEVOL TASCA O EL SERVEI QUE ES PROPORCIONI DES DE LA PLATAFORMA O EN RELACIÓ AMB L’ÚS DE LA PLATAFORMA; I (III) LES TASQUES O ELS SERVEIS PROPORCIONATS PELS USUARIS, O LES INTERACCIONS O COMUNICACIONS ENTRE ELS USUARIS DE LA PLATAFORMA (JA SIGUI EN LÍNIA, FORA DE LÍNIA O D’UNA ALTRA MANERA) (INCLOSES, ENTRE D’ALTRES, PEL QUE FA A LA CAPACITAT, ACREDITACIÓ PROFESSIONAL, REGISTRE O LLICÈNCIA DE QUALSEVOL TASKER);
 2. S’ABSTENEN DE GARANTIR QUE LA PLATAFORMA ESTIGUI ACTUALMENT O EN EL FUTUR (1) EXEMPTA D’ERRORS O QUE S’HI PUGUI ACCEDIR DE MANERA ININTERROMPUDA; I (2) EXEMPTA DE VIRUS, ERRORS DE SISTEMA, CUCS, TROIANS O ALTRES COMPONENTS PERJUDICIALS O ERRORS DE FUNCIONAMENT, FINS I TOT DURANT L’ÚS D’HIPERVINCLES CAP A O DES DE LLOCS WEB DE TERCERS; I 
 3. S’ABSTENEN D’OFERIR GARANTIES PER CAP PRODUCTE O SERVEI QUE ANUNCIÏ O OFEREIXI QUALSEVOL TERCER A TRAVÉS DEL SERVEI O DE QUALSEVOL LLOC WEB O SERVEI ENLLAÇAT DES D’UN HIPERVINCLE, INCLOSOS ELS ENLLAÇATS PER TASKERS, I TASKRABBIT NO ACTUARÀ COM A PART NI SUPERVISARÀ EN CAP SENTIT CAP TRANSACCIÓ QUE MANTINGUEU AMB ALTRES USUARIS O AMB TERCERS PROVEÏDORS DE PRODUCTES O SERVEIS, TRET DEL CAS EN QUÈ LA TRANSACCIÓ ES DUGUI A TERME A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA I TINGUEM CONEIXEMENT EFECTIU QUE ES TRACTA D’UNA TRANSACCIÓ IL·LÍCITA O QUE INFRINGEIX ELS DRETS D’USUARIS O DE TERCERS.

Les lleis federals dels Estats Units i d’alguns estats, províncies i altres jurisdiccions no permeten excloure i/o limitar determinades garanties implícites, de manera que les exclusions i/o limitacions anteriors podrien no ser aplicables en el vostre cas.  Aquestes condicions us atorguen drets legals específics i potser teniu altres drets que varien entre una jurisdicció i l’altra.  Les exempcions, exclusions i limitacions en virtut d’aquests termes no són aplicables en la mesura en què ho prohibeixi la llei aplicable.

 

13. Limitació de la responsabilitat.

Reconeixeu i accepteu que Taskrabbit només proporcionarà la Plataforma si accepteu determinades limitacions de la nostra responsabilitat envers la vostra persona i tercers, tal com s’estableixen en aquesta Secció i en altres parts de l’Acord. 

EN CONSEQÜÈNCIA, RECONEIXEU I ACCEPTEU QUE, EN LA MESURA EN QUÈ HO PERMETI LA LLEI APLICABLE, LES PARTS DE TASKRABBIT I ELS SEUS SOCIS CORPORATIUS NO ASSUMIRAN EN CAP CIRCUMSTÀNCIA (JA SIGUI DE MANERA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, ARRAN DE LA GARANTIA NI DE CAP ALTRA MANERA), I REBUTGEN EXPRESSAMENT, QUALSEVOL RESPONSABILITAT, RECLAMACIONS, DEMANDES, DANYS, JA SIGUIN DIRECTES, INDIRECTES, INCIDENTALS, REALS, CONSEQÜENTS, ECONÒMICS, ESPECIALS O EXEMPLARS (INCLOSOS, ENTRE D’ALTRES, LUCRE CESSANT, PÈRDUA DE DADES O PÈRDUA DE FONS DE COMERÇ, INTERRUPCIÓ DEL SERVEI, DANYS EN ORDINADORS, ERRORS DEL SISTEMA, ERROS EN L’EMMAGATZEMATGE DE QUALSEVOL INFORMACIÓ I COST DELS PRODUCTES O SERVEIS SUBSTITUTS), DESPESES (INCLOSOS ELS HONORARIS I COSTOS DE L’ASSESSOR JURÍDIC), PÈRDUES, OBLIGACIONS GOVERNAMENTALS, PLETS I/O CONTROVÈRSIES DE TOTA ÍNDOLE, JA SIGUIN CONEGUTS O NO, SOSPITATS O NO, O HAGIN ESTAT DIVULGATS O NO (CONJUNTAMENT, ELS «DANYS») QUE SORGEIXIN DE LA PLATAFORMA O ESTIGUIN RELACIONATS O CONNECTATS D’ALGUNA MANERA AMB LA PLATAFORMA O EL SEU ÚS O AMB LA IMPOSSIBILITAT D’UTILITZAR-LA PER PART VOSTRA O QUALSEVOL ALTRA PART, FINS I TOT SI S’HAVIA INDICAT LA POSSIBILITAT QUE AIXÒ PASSÉS. EN LA MESURA EN QUÈ HO PERMETI LA LLEI O AQUEST DOCUMENT, EXONEREU LES PARTS DE TASKRABBIT I ELS SEUS SOCIS CORPORATIUS DE TOTS ELS SUPÒSITS INDICATS MÉS AMUNT. 

Cap disposició de l’Acord no exclou ni limita cap responsabilitat ni garantia que, en virtut de la llei aplicable, no es pugui limitar ni excloure. De manera semblant, algunes jurisdiccions no permeten excloure determinades garanties o limitacions de danys accidentals o conseqüents; en aquests casos, és possible que les limitacions anteriors no siguin del tot aplicables al vostre cas. No s’exclou ni es limita la responsabilitat de Taskrabbit pel que fa al compliment de l’Acord ni pels danys, la mort o les lesiones causats al consumidor i usuari per una acció o omissió de Taskrabbit.

SI, MALGRAT LES EXCLUSIONS ANTERIORS, ES DETERMINA QUE LES PARTS DE TASKRABBIT I ELS SEUS SOCIS CORPORATIUS SÓN RESPONSABLES DE DANYS, EN CAP CAS LA RESPONSABILITAT TOTAL, TANT SI ÉS DE BASE CONTRACTUAL COM EXTRACONTRACTUAL, PER RESPONSABILITAT OBJECTIVA O PER ALTRES MOTIUS, SERÀ SUPERIOR A: (A) SI SOU UN CLIENT, EL TOTAL DELS PAGAMENTS QUE HÀGIU FET A TASKRABBIT DURANT ELS SIS MESOS ANTERIORS AL MOMENT EN QUÈ S’ORIGINI LA RECLAMACIÓ; I (B) SI SOU UN TASKER, EL TOTAL DELS PAGAMENTS DE TASQUES QUE ELS CLIENTS US HAGIN FET DURANT ELS SIS MESOS ANTERIORS AL MOMENT EN QUÈ S’ORIGINI LA RECLAMACIÓ, EN LA MESURA EN QUÈ HO PERMETI LA LLEI APLICABLE.

 

Sense perjudici del que s’ha establert més amunt:

 1. Per a tots els residents d’un país que no siguin els Estats Units:Amb independència de qualsevol altra disposició de l’Acord que exclogui o limiti la responsabilitat de Taskrabbit, cap apartat d’aquestes Condicions no exclou ni limita les garanties i responsabilitats de Taskrabbit per: (a) mort o lesions corporals causades per Taskrabbit; o (b) negligència greu o actuació dolosa per part de Taskrabbit.
 2. Només per a residents d’Alemanya i Espanya: Sense perjudici de qualsevol disposició en sentit contrari en aquesta secció, Taskrabbit només és responsable de l’incompliment causat per actuació dolosa o negligència greu de les seves obligacions contractuals fonamentals i materials. En cas d’impossibilitat inicial, Taskrabbit només en podrà ser responsable si tenia coneixement de l’impediment per al compliment abans de formalitzar l’Acord, no mostrava predisposició, a causa de negligència greu, a corregir aquest impediment i es va incomplir una obligació fonamental de resultes d’aquella impossibilitat inicial.

14. Indemnització.

Les obligacions d’indemnització dels Usuaris s’estableixen tot seguit en aquesta Secció.  Taskrabbit es reserva el dret, segons el seu criteri exclusiu i sempre que la legislació aplicable ho permeti, d’assumir la defensa i el control exclusius de qualsevol assumpte relatiu a la vostra indemnització. En cap cas no arribareu a acords extrajudicials en cap demanda o assumpte sense el consentiment previ i per escrit de Taskrabbit. Cap disposició de l’Acord no exclou ni limita cap responsabilitat ni garantia que, en virtut de la llei aplicable, no es pugui limitar ni excloure. En aquest sentit, no s’exclou ni limita la responsabilitat de Taskrabbit en el compliment de l’Acord, pels danys, la mort o les lesiones causats al consumidor i usuari per una acció o omissió del dany o dels Danys provocats per culpa o negligència de l’Usuari o del Tasker.

LA RESPONSABILITAT TOTAL, TANT SI ÉS DE BASE CONTRACTUAL COM EXTRACONTRACTUAL, PER RESPONSABILITAT OBJECTIVA O PER ALTRES MOTIUS, NO SERÀ SUPERIOR A: (A) SI SOU UN CLIENT, EL TOTAL DELS PAGAMENTS QUE HÀGIU FET A TASKRABBIT DURANT ELS SIS MESOS ANTERIORS AL MOMENT EN QUÈ S’ORIGINI LA RECLAMACIÓ; I (B) SI SOU UN TASKER, EL TOTAL DELS PAGAMENTS DE TASQUES QUE ELS CLIENTS US HAGIN FET DURANT ELS SIS MESOS ANTERIORS AL MOMENT EN QUÈ S’ORIGINI LA RECLAMACIÓ, EN LA MESURA EN QUÈ HO PERMETI LA LLEI APLICABLE.

 

15. Resolució de conflictes.

Per tal d’accelerar la resolució i reduir el cost de qualsevol conflicte, controvèrsia o demanda relatius a l’ús de la Plataforma, la vostra relació amb Taskrabbit, les Tasques o l’Acord (incloses les versions anteriors) (el «Conflicte»), podeu mirar de trobar primer una solució amistosa amb Taskrabbit abans d’iniciar qualsevol acord extrajudicial (com ara la mediació o l’arbitratge) o procediment judicial (tret del que s’estableix en la Secció 24). Les negociacions informals d’aquest tipus començaran amb notificació prèvia i per escrit. L’adreça a efectes de notificació és la que està associada al vostre compte, amb una còpia enviada per correu electrònic a l’adreça que heu facilitat a Taskrabbit. L’adreça de Taskrabbit a efectes de notificació és la que s’estableix aquí

 

16. Aplicacions d’origen d’App Store.

Si accediu a qualsevol aplicació d’App Store d’Apple o la descarregueu, accepteu el Contracte de llicència d’usuari final de l’aplicació amb llicència d’Apple i l'haureu de complir en accedir a les aplicacions i utilitzar-les. Si accediu a qualsevol aplicació de Google Play Store o la descarregueu, accepteu les Condicions del servei de Google Play i les haureu de complir en accedir a les aplicacions i utilitzar-les.

 

17. Modificacions de l’Acord, la Plataforma i l’App.

A. Modificacions de l’Acord. 

Taskrabbit es reserva el dret, per causes justificades i proporcionades (com ara, entre d’altres, millores en els Serveis, exigències tècniques o operatives, motius legals, etc.), sobre les quals s’informarà sempre l’Usuari amb antelació (quan siguin substancials), de canviar, modificar, actualitzar, afegir, complementar, suspendre, interrompre o eliminar en qualsevol moment qualsevol de les condicions i disposicions de l’Acord (incloses les Condicions d’ús, la Política de privadesa, la Política d’ús acceptable i la Promesa de satisfacció).  

La notificació d’aquestes modificacions pot ser en forma de publicació de les actualitzacions o dels canvis corresponents (o d’un avís sobre aquests) a la Plataforma, a la ubicació en línia de les condicions, polítiques o disposicions complementàries pertinents, per correu electrònic o de qualsevol altra manera raonable; i les esmenes seran vigents a partir d’aquesta publicació.  L’ús continuat de la Plataforma per part vostra després d’aquestes publicacions comporta el vostre consentiment a vincular-vos per l’Acord, en la seva versió modificada.

Sense perjudici del punt anterior, si les modificacions i/o actualitzacions són substancials, se us n’informarà amb antelació (de la manera establerta en aquesta secció) per tal que pugueu acceptar-les o rebutjar-les. Si algun canvi de l’Acord us resulta inacceptable o comporta que ja no pugueu complir l’Acord, les Condicions anteriors s’aplicaran a les vostres Tasques actuals, però no podreu utilitzar la Plataforma ni contractar més Tasques i caldrà que desactiveu el vostre compte i deixeu de fer servir la Plataforma de manera immediata. Un cop que se us hagi informat de qualsevol canvi substancial, l’ús continuat de la Plataforma per part vostra després de qualsevol actualització de l’Acord comporta la vostra acceptació plena i irrevocable dels canvis en qüestió, tret de qualsevol prohibició en virtut de la legislació o la normativa de la vostra jurisdicció. 

En la mesura legalment permesa, Taskrabbit no assumirà cap responsabilitat davant vostre per cap modificació o interrupció de la totalitat o una part de la Plataforma de Taskrabbit.

 

B. Modificacions de la Plataforma.

Taskrabbit es reserva el dret, per causes justificades i proporcionades (com ara, entre d’altres, millores en els Serveis, exigències tècniques o operatives, motius legals, etc.), sobre les quals s’informarà sempre l’Usuari amb antelació (quan siguin substancials), de revisar, millorar, modificar, actualitzar, renovar, interrompre, imposar límits o restringir l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent, a la totalitat o una part de la Plataforma (inclòs el contingut o la informació disponible a la Plataforma o a través d’aquesta), amb efectes mitjançant avís previ (quan sigui possible o les causes siguin substancials) i sense cap responsabilitat per part de Taskrabbit.  En la mesura legalment permesa, Taskrabbit no assumirà cap responsabilitat davant vostre per cap actualització, millora, modificació o interrupció de la totalitat o una part de la Plataforma.

 

C. Actualitzacions i millores d’aplicacions mòbils. 

Quan instal·leu l’aplicació (o les aplicacions), doneu el vostre consentiment perquè s’instal·lin l’aplicació i qualsevol actualització o millora que s’ofereixi a través de la Plataforma. L’aplicació (inclosa qualsevol actualització o millora) pot (i) fer que el vostre dispositiu es comuniqui de manera automàtica amb els serveis de Taskrabbit per oferir-vos la funcionalitat corresponent i registrar les mètriques sobre el seu ús; (ii) afectar les preferències relacionades amb l’aplicació o les dades emmagatzemades en el vostre dispositiu; i (iii) recopilar informació personal, tal com s’estableix en la nostra Política de privadesa. Podeu desinstal·lar l’aplicació (o les aplicacions) en qualsevol moment.

 

18. Inexistència de drets de tercers.

Tret del que s’estableix de manera expressa en aquest document i/o que les lleis aplicables exigeixin el contrari, l’Acord redundarà exclusivament en benefici de Taskrabbit i de l’Usuari, i dels seus successors i cessionaris autoritzats, i no hi ha cap tercer beneficiari de l’Acord. Cap persona que no sigui part de l’Acord no podrà imposar cap de les condicions de l’Acord. Tanmateix, Taskrabbit podrà exigir el compliment d’aquestes disposicions en nom de les seves empreses vinculades. Al Regne Unit, cap persona que no sigui part contractant d’aquest Acord no podrà aplicar les condicions en virtut de la Llei de contractes (drets de tercers) de 1999. Tanmateix, l’Agent del Client podrà actuar en nom i representació del seu Client.

 

19. Notificacions i consentiment per a rebre notificacions electròniques.

Tret que s’especifiqui el contrari en l’Acord, tots els acords, avisos, divulgacions i altres comunicacions (conjuntament, els «Avisos») en virtut d’aquest Acord seran per escrit i es consideraran degudament entregats en el moment en què es rebin, si es lliuren personalment o s’envien per correu certificat o registrat, amb justificant de recepció; quan se’n confirmi la recepció electrònicament, si es transmeten per fax o per correu electrònic; o el dia en què apareguin com a entregats en la informació de seguiment del servei d’enviament urgent, si s’envien l’endemà a través d’un servei d’enviament urgent reconegut. Sense perjudici de tot això, els Avisos als quals fa referència l’Acord se us comunicaran de manera electrònica (cosa que inclou, entre d’altres, l'enviament per correu electrònic o la publicació d’Avisos en els llocs web). Accepteu que tots els Avisos que us proporcionem de manera electrònica compleixen qualsevol requisit legal que aquestes comunicacions siguin per escrit.

Si teniu cap pregunta sobre aquestes Condicions d’ús o sobre la Plataforma, poseu-vos en contacte amb nosaltres aquí.

 

20. Consentiment per a signatures electròniques.

En fer ús de la Plataforma, accepteu (a) fer transaccions electròniques a través de la Plataforma; (b) que la vostra signatura electrònica equival legalment a la vostra signatura manuscrita i té els mateixos efectes legals, validesa i aplicabilitat que una signatura en paper; (c) que l’ús per part vostra d’un teclat numèric, un ratolí o un altre dispositiu per a seleccionar un element, un botó, una icona o fer qualsevol acció similar constitueix la vostra signatura, de la mateixa manera que si haguéssiu signat efectivament un document; i que (d) no és necessària una autoritat de certificació ni cap altra verificació de tercers per a validar la vostra signatura electrònica, i que l’absència d’aquesta certificació o verificació de tercers no afectarà en cap sentit l’aplicabilitat de la vostra signatura electrònica.

 

21. Llei aplicable.

Les opcions de llei establertes en aquesta secció s’aplicaran, tret que i en la mesura en què les lleis federals, estatals, provincials, locals i internacionals, normes, reglaments, directives, sentències i/o ordres vinculants que us siguin aplicables o siguin aplicables al compliment per part vostra d’aquest document, exigeixin que l’Acord o el vostre ús de la Plataforma es regeixin per les lleis del país on es dugui a terme la Tasca.  Aquesta disposició només està pensada per a designar les lleis que regeixen a l’hora d’interpretar l’Acord i no per a crear cap mena de dret substantiu per tal que els no residents del país, la província o l’estat designat puguin fer valer els seus drets en virtut de cap d’aquestes lleis, ja sigui per llei, per dret consuetudinari o per altres motius.  Res no impedirà que Taskrabbit pugui interposar un recurs per protegir els nostres drets de propietat intel·lectual davant qualsevol tribunal competent.

Tret que es disposi el contrari de manera expressa, aquest Acord i l’ús per part vostra de la Plataforma de Taskrabbit es regiran per les lleis de la província d’Ontario, amb independència dels conflictes de principis legals.

 • Per a Usuaris dels Estats Units: les lleis de l’Estat de Califòrnia.
 • Per als Usuaris de fora dels Estats Units: la llei anglesa i qualsevol disputa relacionada amb l’Acord o l’ús de la Plataforma només es tractaran en els tribunals anglesos.

 

22. Avisos.

La direcció i la propietat de la Plataforma de Taskrabbit, els llocs web i les aplicacions pertanyen a TaskRabbit, Inc., una corporació registrada a Delaware (Estats Units). El nostre número de registre és el 4599240 i el número d’identificació fiscal a Europa és el EU528004784.  Si teniu cap pregunta sobre l’Acord o la Plataforma, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través dels mitjans enumerats aquí.  

 

23. Disposicions generals.

a. Relació entre les Parts. Ni l’Acord ni l’ús de la Plataforma no estableixen, i no es preveu que estableixin, entre l’Usuari i Taskrabbit cap relació d’agència, col·laboració, empresa conjunta, ocupador-empleat ni franquícia-franquiciat. Els Usuaris no tenen cap autoritat per a actuar com a agents de Taskrabbit ni per a obligar Taskrabbit ni per a fer cap declaració en nom de Taskrabbit.

b. Totalitat de l’Acord. L’Acord (inclosa qualsevol disposició vinculada i incorporada a aquestes Condicions mitjançant referència) constitueix l’entesa total i exclusiva que manteniu amb Taskrabbit pel que fa al vostre ús de la Plataforma, i substitueix tots i cadascun dels acords, propostes o comunicacions anteriors o contemporanis a aquest, tret que s’especifiqui una altra cosa en l’Acord d’arbitratge a la Secció 24(A). Tanmateix, l’Acord no substitueix altres acords que pugueu mantenir amb Taskrabbit sobre altres qüestions, com ara les Condicions generals del servei de muntatge prepagat IKEA. Les disposicions de l’Acord s’han d’interpretar de tal manera que siguin vàlides, legals i executables. 

c. Divisibilitat; Renúncia. Tret de la disposició sobre «Prohibició de demandes col·lectives i solució jurídica no individualitzada de l’Acord» de la Secció 24(A) més endavant, en el supòsit que s’estimi que alguna disposició és parcialment o totalment no vàlida, il·lícita o inaplicable, (1) caldrà modificar o reestructurar aquesta disposició en la mesura i de la manera necessària perquè sigui vàlida, lícita i aplicable, o bé, (2) si la disposició no es pot modificar o reestructurar, caldrà eliminar-la de l’Acord, sense que això afecti la validesa, legalitat o aplicabilitat de cap altra de les disposicions restants. El fet que Taskrabbit no apliqui alguna o algunes disposicions de l’Acord no s’interpretarà com una renúncia a la disposició o al dret corresponents.

En virtut d’aquest document reconeixeu i accepteu que podem cedir o transferir l’Acord sense el vostre consentiment. En tot cas, aquesta cessió es notificarà a l’Usuari i aquest, en el supòsit legalment previst, podrà resoldre l’Acord i deixar d’utilitzar la Plataforma. A partir de la data d’entrada en vigor de la cessió de l’Acord, (a) Taskrabbit quedarà exonerada de tots els drets, obligacions o passius davant vostre que puguin sorgir en relació amb els supòsits que ajornin la data d’entrada en vigor de la cessió, i (b) l’entitat cessionària substituirà Taskrabbit en el compliment de l’Acord. Per part vostra, no podeu cedir ni transferir l’Acord sense la nostra autorització prèvia i per escrit. Qualsevol cessió que contravingui aquesta Secció 23 serà nul·la i sense efecte. L’Acord redundarà en benefici de Taskrabbit, els seus successors i cessionaris.  Totes les disposicions de l’Acord que, per la seva naturalesa, hagin de subsistir a l'expiració o rescissió de l’Acord, mantindran la seva plena vigència i efecte posterior, malgrat l’expiració o rescissió de l’Acord o del vostre ús de la Plataforma.

L’Acord està redactat de manera íntegra i parcial en anglès.  En cas de discrepància entre la versió (íntegra o parcial) del text de l’Acord en anglès i qualsevol traducció de l’Acord, prevaldrà la versió en anglès.

 

24. Disposicions específiques per jurisdiccions, inclosa la Resolució de conflictes.

Les disposicions d’aquesta secció són aplicables als Usuaris de les jurisdiccions indicades. En la mesura en què hi hagi discrepàncies o incoherències entre aquestes Condicions d’ús globals i les disposicions següents, específiques de la jurisdicció, seran les disposicions específiques de la jurisdicció les que prevaldran, regiran i exerciran el control pel que fa als Usuaris d’aquestes jurisdiccions.

A. Residents dels Estats Units d’Amèrica.

I. Resolució de conflictes - Acord d’arbitratge.

LLEGIU ATENTAMENT AQUESTA SECCIÓ: AFECTA ELS VOSTRES DRETS LEGALS I REGEIX LA MANERA EN QUÈ PODEU, I EN QUÈ TASKRABBIT POT, INTERPOSAR RECLAMACIONS COBERTES PER AQUEST ACORD D’ARBITRATGE. AQUESTA SECCIÓ, AMB LIMITADES EXCEPCIONS, REQUEREIX QUE SOTMETEU, I QUE TASKRABBIT SOTMETI, LES RECLAMACIONS A ARBITRATGE VINCULANT I FINAL SOBRE UNA BASE INDIVIDUAL.

EN FORMALITZAR AQUEST ACORD, RECONEIXEU DE MANERA EXPRESSA QUE HEU LLEGIT, ENTÈS I ACCEPTAT, SENSE LIMITACIONS NI EXCEPCIONS, VINCULAR-VOS PEL PRESENT ACORD I ACCEPTAR-NE TOTES LES CONDICIONS.

(a) Acceptació de l’Arbitratge vinculant

A CANVI DELS BENEFICIS DEL PROCEDIMENT RÀPID, ECONÒMIC I IMPARCIAL DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DE L’ARBITRATGE, ACORDEU MÚTUAMENT AMB TASKRABBIT RENUNCIAR ALS VOSTRES DRETS RESPECTIUS DE RESOLDRE TOTS ELS CONFLICTES I RECLAMACIONS QUE PUGUIN ESTAR COBERTS PER AQUEST ACORD D’ARBITRATGE DAVANT UN TRIBUNAL DE JUSTÍCIA, PER PART D’UN JUTGE O JURAT, I ACORDEU RESOLDRE QUALSEVOL CONFLICTE PER MITJÀ D’UN ARBITRATGE VINCULANT A TÍTOL INDIVIDUAL SEGONS EL QUE S’ESTABLEIX EN AQUEST DOCUMENT.

Aquest acord d’arbitratge (l’«Acord d’arbitratge») està subjecte a la Llei d’arbitratge federal («FAA») i mantindrà els seus efectes després de la resolució de l’Acord i de la vostra relació amb Taskrabbit.

En la mesura més àmplia que permeti la llei aplicable, acordeu amb Taskrabbit arbitrar tots i cadascun dels conflictes i reclamacions (la «Reclamació» o les «Reclamacions») que es derivin o tinguin alguna relació amb el vostre ús de la Plataforma, la vostra relació amb Taskrabbit, les Tasques o l’Acord (incloses les versions anteriors), incloses les Reclamacions de Taskrabbit, les Reclamacions contra Taskrabbit i les Reclamacions contra les empreses vinculades de Taskrabbit (inclosa la seva empresa matriu).

En la mesura més àmplia que permeti la llei aplicable, això inclou, entre d’altres, Reclamacions relacionades amb pagaments, qualsevol llei sobre salaris i horaris municipal, comtal, estatal o federal, compensació, pauses per a àpats o descansos, reemborsament de despeses, acomiadament improcedent, discriminació, assetjament, represàlies, frau, difamació, secrets comercials, competència deslleial, lesions corporals, danys o pèrdues materials, o estrès emocional, qualssevol promocions o ofertes que proposi Taskrabbit, o suspensió o desactivació del vostre compte, o bé l’amenaça d’això; incompliment de qualsevol contracte exprés o implícit, o bé vulneració de qualsevol pacte exprés o implícit; Reclamacions derivades de la legislació federal o estatal en matèria de protecció del consumidor; Reclamacions derivades de les lleis antimonopoli; Reclamacions derivades de la Llei de protecció de l’usuari telefònic i de la Llei sobre informes de crèdit justos; Llei de normes ocupacionals raonables, Llei sobre els drets civils, Llei uniforme de secrets comercials, Llei sobre persones dels EUA amb discapacitat, Llei contra la discriminació a la feina per motius d’edat, Llei de protecció de la prestació de treballadors d’edat avançada, Llei d’absència per causes mèdiques o familiars, Llei de seguretat dels ingressos per a la jubilació dels empleats (excepte per Reclamacions independents respecte de prestacions laborals en virtut d’un pla de prestacions patrocinat per Taskrabbit i cobert per la Llei de garantia dels ingressos per jubilació de l’empleat o si rep finançament d’una assegurança), i també qualssevol lleis estatals o locals, si escau, que tractin les mateixes qüestions o unes de similars; i altres Reclamacions en virtut de la legislació parlamentària federal, estatal o local i de Dret consuetudinari.

En cas de conflicte sobre la possibilitat d’arbitratge d’alguna Reclamació (la qual cosa inclou la creació, abast, aplicabilitat, interpretació, validesa i compliment d’aquest Acord d’arbitratge), acordeu amb Taskrabbit que sigui un àrbitre qui resolgui aquest conflicte en qüestió, amb l’excepció del que s’indica de manera expressa tot seguit.  En la mesura en què qualsevol beneficiari tercer d’aquest Acord presenti reclamacions contra una de les parts, aquestes reclamacions també estaran subjectes a aquest Acord d’arbitratge.  Si qualsevol de les parts presenta Reclamacions, tant arbitrables com no arbitrables, en la mateixa o les mateixes accions relacionades, totes dues acorden que les Reclamacions no arbitrables se suspenguin fins que no conclogui l’arbitratge, en la mesura més àmplia que permeti la llei. 

PER PART VOSTRA, RECONEIXEU I ENTENEU QUE RENUNCIEU, I QUE TASKRABBIT TAMBÉ RENUNCIA, AL DRET DE PRESENTAR DEMANDA EN UN TRIBUNAL O DE TENIR UN JUDICI AMB JURAT PER A TOTS ELS CONFLICTES I LES RECLAMACIONS, TRET QUE S’EXCLOGUI DE MANERA EXPRESSA EN AQUEST ACORD D’ARBITRATGE. AQUEST ACORD D’ARBITRATGE TÉ COM A OBJECTE EXIGIR L’ARBITRATGE DE TOTA RECLAMACIÓ O TOT CONFLICTE QUE ES PUGUI ARBITRAR LEGALMENT, TRET DE LES RECLAMACIONS I ELS CONFLICTES QUE, EN VIRTUT DE LES DISPOSICIONS D’AQUEST ACORD D’ARBITRATGE, S’EXCLOGUIN EXPRESSAMENT DEL REQUISIT D’ARBITRATGE.

(b) Prohibició de demandes col·lectives i solució jurídica no individualitzada

Tret que la llei aplicable exigeixi el contrari, acordeu amb Taskrabbit que qualsevol arbitratge es limitarà a la Reclamació entre Taskrabbit (i/o, si escau, les empreses vinculades) i vós individualment. RECONEIXEU I ACCEPTEU QUE RENUNCIEU, I QUE Taskrabbit TAMBÉ RENUNCIA, AL DRET DE PARTICIPAR COM A DEMANDANT O MEMBRE D’UNA DEMANDA COL·LECTIVA EN QUALSEVOL PRESUMPTA DEMANDA COL·LECTIVA, ARBITRATGE COL·LECTIU O QUALSEVOL ALTRE PROCEDIMENT REPRESENTATIU («Renúncia de demanda col·lectiva»). A més, tret que tant per part vostra com de Taskrabbit s’acordi el contrari, l’àrbitre no podrà treballar en les Reclamacions de més d’una persona i no podrà presidir de cap altra manera cap procediment de demanda col·lectiva ni acció representativa. L’àrbitre no tindrà autoritat per a considerar ni resoldre cap Reclamació ni per a dictar reparacions amb un fonament que no sigui individual. Això, no obstant, aquesta Renúncia de demanda col·lectiva no s’aplicarà a les Reclamacions de la Llei del procurador general privat de Califòrnia, que es tracten a part més endavant.

Sense perjudici de qualsevol altra disposició de l’Acord, l’Acord d’arbitratge o les Regles de l’AAA, els conflictes relacionats amb l’abast, l’aplicabilitat, l’execució, la revocabilitat o la validesa de la Renúncia de demanda col·lectiva només podran ser resolts per un tribunal civil de jurisdicció competent i no per un àrbitre. En qualsevol supòsit en què: (i) la Reclamació es presenti com una acció conjunta, col·lectiva o representativa, i (ii) hi hagi una determinació judicial ferma en el sentit que la Renúncia de demanda col·lectiva no és executable pel que fa a qualsevol Reclamació, aleshores aquestes Reclamacions se separaran de la resta de Reclamacions i es podran sotmetre a un tribunal civil de jurisdicció competent, però la Renúncia de demanda col·lectiva s’executarà en arbitratge de manera individual pel que fa a tota la resta de Reclamacions, en la mesura més àmplia possible.

(c) Renúncia al representant de PAGA

Sense perjudici de qualsevol altra disposició de l’Acord, l’Acord d’arbitratge o les Regles de l’AAA, en la mesura més àmplia que permeti la llei: (1) acordeu amb Taskrabbit no presentar cap acció representativa en nom d’altres persones en virtut de la Llei del procurador general privat de Califòrnia (Private Attorneys General Act, «PAGA»), article 2698 i següents del Codi laboral de Califòrnia, en qualsevol tribunal o en arbitratge, i (2) per qualsevol Reclamació presentada sobre una base de procurador general privat, fins i tot en virtut de la PAGA, acordeu, i Taskrabbit també acorda, que qualsevol Reclamació d’aquesta mena es resoldrà en arbitratge només de manera individual (és a dir, per tal de resoldre si personalment heu patit algun perjudici o heu estat objecte de qualsevol infracció de la llei), i que aquesta acció no es pot emprar per a resoldre les Reclamacions ni els drets d’altres persones en un procediment únic o col·lectiu (és a dir, per a resoldre si altres persones han patit algun perjudici o han estat objecte de qualsevol infracció de la llei) (conjuntament, la «Renúncia al representant de PAGA»).

Sense perjudici de qualsevol altra disposició de l’Acord, l’Acord d’arbitratge o les Regles de l’AAA (tal com es defineixen a continuació), els conflictes relacionats amb l’abast, l’aplicabilitat, l’execució, la revocabilitat, la rescissió o la validesa d’aquesta Renúncia al representant de PAGA només podran ser resolts per un tribunal civil de jurisdicció competent i no per un àrbitre. Si resulta que alguna de les disposicions d’aquesta Renúncia de representant de PAGA no es pot executar o és il·legal per algun motiu: (i) la disposició no executable se separarà de l’Acord; (ii) la separació de la disposició no executable no tindrà cap efecte en l’Acord d’arbitratge ni en el requisit que qualsevol Reclamació restant se sotmeti a arbitratge de manera individual segons l’Acord d’arbitratge; i (iii) qualsevol Reclamació de representant de PAGA o d’un altre representant de la llei de procuradors privats se sotmetrà a un tribunal civil de jurisdicció competent, i no a arbitratge. En la mesura en què hi hagi Reclamacions que s’hagin de sotmetre a un tribunal civil de jurisdicció competent per tal que aquest determini que la Renúncia del representant de PAGA no és executable en relació amb aquestes Reclamacions, les parts acorden que el litigi judicial d’aquestes Reclamacions se suspendrà, en espera del resultat de qualsevol Reclamació individual en arbitratge.

(d) Normes i logística que regeixen l’arbitratge

Per tal d’iniciar l’arbitratge, cal presentar una reclamació davant l’Associació Americana d’Arbitratge («AAA») i lliurar a l’altra part la Demanda d’arbitratge per escrit (disponible a www.adr.org). L’arbitratge s’iniciarà i es durà a terme en virtut de les Regles de l’AAA en vigor en el moment en què s’iniciï l’arbitratge i es modifiquin les disposicions establertes en l’Acord i, si escau, els Procediments suplementaris de l’AAA per a conflictes relacionats amb el consumidor (les «Regles del consumidor de l’AAA»), tots dos disponibles en el lloc web de l’AAA www.adr.org o trucant a l’AAA al 1-800-778-7879. Sense perjudici d’això, si ho sol·liciteu i és apropiat d’acord amb els fets i les circumstàncies de les reclamacions presentades, l’àrbitre tindrà la discrecionalitat de seleccionar un conjunt diferent de Regles de l’AAA. Acordeu amb Taskrabbit que l’arbitratge serà administrat davant d’un sol àrbitre que les parts acordaran mútuament i, si les parts no arriben a cap acord en un termini de 30 dies a partir de la proposta de noms de possibles àrbitres, aleshores davant d’un sol àrbitre triat per l’AAA.

En el marc de l’arbitratge, les parts tindran l’oportunitat de descobrir de manera necessària informació no privilegiada que sigui pertinent per a la Reclamació o les Reclamacions. L’àrbitre podrà atorgar qualssevol solucions jurídiques individualitzades que estarien disponibles en l’àmbit judicial. L’àrbitre podrà concedir una solució jurídica declaratòria o mesures cautelars només a favor d’una part que sol·liciti una solució judicial i només en la mesura necessària per a concedir la solució garantida per les Reclamacions individuals d’aquesta part. L’àrbitre facilitarà una declaració fonamentada per escrit sobre la seva resolució, en què explicarà el laude dictat i també la decisió i les conclusions en què es basa la resolució.

L’àrbitre decidirà sobre l’objecte en qüestió de totes les Reclamacions, d’acord amb la legislació aplicable, i respectarà totes les pretensions de privilegi reconegudes per la legislació. Les Reclamacions es regiran pel vostre estatut de limitacions aplicable i a falta de sol·licitud d’arbitratge dins del termini previst, no es podran realitzar es Reclamacions de conformitat amb el que disposa la llei.  El laude de l’àrbitre serà ferm i vinculant i el criteri sobre el laude emès per l’àrbitre s’haurà de presentar davant qualsevol tribunal que tingui competència sobre la matèria.

Els vostres honoraris d'arbitratge i la vostra part de la compensació de l'àrbitre es regeixen per les Regles de l'AAA (i, quan escaigui, estaran limitats per les Regles del consumidor de l'AAA), amb subjecció a les modificacions següents:

(i) Si Taskrabbit inicia un arbitratge en virtut d’aquest Acord d’arbitratge, Taskrabbit pagarà tots els honoraris de presentació i arbitratge de l’AAA.

(ii) Si un Client o un Tasker interposa una Reclamació segons aquest Acord d’arbitratge i la demanda d’indemnització per danys i perjudicis associada no supera els 10.000 dòlars dels EUA, Taskrabbit abonarà totes les taxes de tramitació i arbitratge de l’Associació Americana d’Arbitratge («AAA»), tret que l’àrbitre decideixi que, tant l’objecte de la vostra Reclamació com la solució jurídica sol·licitada en la vostra demanda d’arbitratge no tenien fonament o es van interposar de manera indeguda (la qual cosa s’establirà d’acord amb els criteris que es disposen en la Regla federal de procediment civil 11[b]).

(iii) Si un Client o un Tasker interposa una Reclamació segons aquest Acord d’arbitratge i la Reclamació per danys associada supera els 10. 000 dòlars dels EUA, Taskrabbit abonarà tots els costos exclusius de l’arbitratge (en comparació amb els costos de presentar les mateixes Reclamacions davant d’un tribunal), inclosos els honoraris i les despeses d’arbitratge regulars i habituals, i el Client o el Tasker seran responsables d’aportar fins a una quantitat igual a la tarifa de presentació que es pagaria per iniciar la Reclamació davant del tribunal de jurisdicció general en l’estat en què es va dur a terme la Tasca, tret que degueu una quantitat menor d’honoraris segons el que exigeixin la llei o les Regles de l’AAA aplicables. Correspondrà a l’àrbitre resoldre qualsevol conflicte a l’hora de determinar si un cost és exclusiu de l’arbitratge. Tanmateix, si l’àrbitre determina que l’assumpte de la vostra Reclamació o la solució sol·licitada és frívol o es presenta amb un propòsit indegut (segons el que estableixen les normes de la Regla federal de procediment civil 11[b]), aleshores l’assignació d’honoraris es regirà per les Regles de l’AAA aplicables.

(iv) Tret que ho requereixin la llei o les Regles de l’AAA aplicables, cada part pagarà els honoraris dels seus propis advocats i qualsevol cost que no sigui exclusiu de l’arbitratge (és a dir, els costos en què cada part incorreria si la Reclamació o les Reclamacions es presentessin en un tribunal, com ara els costos de citar testimonis i/o documents, prendre declaracions i comprar transcripcions de declaracions, copiar documents, etc.).

(v) Quan conclogui qualsevol arbitratge, l’àrbitre podrà adjudicar honoraris i costos raonables, de manera íntegra o parcial, a la part vencedora, en la mesura en què ho autoritzin la llei aplicable o les Regles de l’AAA aplicables.

Tret que acordeu una altra cosa amb Taskrabbit, qualsevol audiència d’arbitratge amb un Tasker se celebrarà de manera remota o en el comtat de l’adreça de facturació del Tasker. Així mateix, qualsevol audiència d’arbitratge amb un Client se celebrarà de manera remota o en el comtat on el Client va rebre els serveis de la Tasca. Si en el vostre comtat no hi ha disponible arbitratge de l’AAA i les parts volen optar per una audiència en persona, l’audiència d’arbitratge es durà a terme en el lloc més proper disponible per a celebrar un arbitratge de l’AAA.

(e) Excepcions de l’arbitratge

L’Acord d’arbitratge no exigirà arbitratge per als tipus de Reclamacions següents:

 • Reclamacions respecte de la retribució dels treballadors, l’assegurança per incapacitat i les prestacions d’assegurances de desocupació;
 • Reclamacions de petita quantia que siguin competència del tribunal de reclamacions de petita quantia i es presentin de manera individual;
 • Sol·licituds de solucions provisionals, mesures cautelars preliminars i ordres de restricció temporal relacionades amb la infracció o amenaça d’infracció, apropiació indeguda o violació dels drets d’autor, marques comercials, secrets comercials, patents o altres drets de propietat intel·lectual d’una de les parts;
 • Acció representativa presentada en nom de tercers a través de PAGA o altres procuradors generals privats, sempre que la renúncia al representant de PAGA de la Secció 24 (A)(I)(c) sigui considerada inaplicable per una jurisdicció competent en virtut de la llei vigent no derogada per la FAA; i
 • Reclamacions que hagin estat excloses de manera expressa de l’arbitratge obligatori per la Llei federal d’arbitratge o una llei vigent no derogada per la FAA.

Cap disposició d’aquest Acord d’arbitratge no us impedeix presentar una Reclamació davant la Comissió per la Igualtat d’Oportunitats d’Ocupació, el Departament de Treball dels Estats Units, la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units, la Junta Nacional de Relacions Laborals, l’Oficina de Programes de Compliment de Contractes Federals o qualsevol altra agència local, estatal o federal similar, i cap disposició d’aquest Acord d’arbitratge no impedirà ni excusarà que una de les parts pugui interposar una reclamació administrativa davant qualsevol altra agència per complir la seva obligació d’esgotar els recursos administratius abans de presentar una Reclamació per a arbitratge. L’Acord d’arbitratge i l’Acord no us priven de participar en una investigació a càrrec d’una agència governamental sobre qualsevol informe, Reclamació o càrrec cobert per aquest Acord d’arbitratge i no us priva de rebre un laude per la informació proporcionada a qualsevol agència governamental.

(f) Divisibilitat

A més de les disposicions sobre divisibilitat de les subseccions (b) i (c), en el supòsit que alguna disposició d’aquest Acord d’arbitratge es consideri il·legal o no executable en virtut de la llei aplicable no derogada per la FAA, s’eliminarà la disposició en qüestió, però la resta de l’Acord d’arbitratge mantindrà la plena vigència i efectivitat.

(g) Renúncia a l’Acord d’arbitratge

Si sou un Tasker, podeu renunciar al requisit d’arbitratge si no vàreu acceptar prèviament una disposició d’arbitratge en les Condicions d’ús de Taskrabbit, en cas que se us oferís l’oportunitat de renunciar al requisit d’arbitratge. Si vàreu acceptar prèviament la disposició d’arbitratge esmentada, podeu renunciar a qualsevol revisió del vostre acord d’arbitratge anterior feta en virtut d’aquesta versió de l’Acord d’arbitratge de la manera especificada a continuació, però la renúncia a aquest Acord d’arbitratge no té cap efecte en acords d’arbitratge anteriors, posteriors ni en altres que pugueu mantenir amb Taskrabbit.

Tret del que s’especifica en aquest Acord d’arbitratge, si sou un Tasker, podeu renunciar a l’Acord d’arbitratge mitjançant una notificació per escrit enviada a Taskrabbit en un termini de 30 dies a partir de la vostra acceptació d’aquestes Condicions d’ús. Per renunciar-hi, cal que envieu una notificació per escrit signada a TaskRabbit, Inc., a l’adreça postal dels Estats Units que consta a la pàgina de Dades de contacte, disponible aquí.  La notificació ha d’incloure: (i) el nom d’Usuari del vostre compte, (ii) el vostre nom, (iii) la vostra adreça, (iv) el vostre número de telèfon, (v) la vostra adreça de correu electrònic i (vi) una declaració clara on indiqueu que voleu renunciar a l’Acord d’arbitratge.

(h) Reclamacions del Tasker en Demanda col·lectiva pendent

Si formeu part d’una demanda col·lectiva putativa en una demanda col·lectiva de salari i horari contra Taskrabbit que estigui pendent a partir de la data d'entrada en vigor d’aquestes Condicions d’ús (una «Demanda col·lectiva pendent»), aleshores aquest Acord d’arbitratge no s’aplicarà a les vostres Reclamacions en aquesta demanda col·lectiva particular. En comptes d’això, les vostres Reclamacions en aquella Demanda col·lectiva pendent es continuaran regint per les disposicions d’arbitratge incloses en l’Acord aplicable que vàreu acceptar abans de la data d'entrada en vigor de l’Acord.

II. Comunicacions telefòniques i acords per a poder contactar-vos. 

Reconeixeu que, en proporcionar el vostre número de telèfon, sou conscient i accepteu de manera expressa que podeu rebre trucades o missatges de text, incloses trucades fetes manualment i/o trucades fetes mitjançant un sistema de marcatge telefònic automàtic, per part de Taskrabbit i de les empreses vinculades, o de contractistes independents (inclosos els Taskers) relacionats amb el vostre compte, registre, procés d’incorporació, Tasques properes o programades, canvis i actualitzacions, interrupcions del servei, seguiment de qualsevol notificació automàtica enviada a través de la nostra aplicació mòbil, qualsevol transacció amb Taskrabbit i/o la vostra relació amb Taskrabbit, fins i tot si el vostre número de telèfon està registrat en qualsevol llista estatal o federal de «No truqueu». Reconeixeu i accepteu que podeu rebre trucades automatitzades i missatges de text de Taskrabbit i de les empreses vinculades o de contractistes independents (inclosos els Taskers) fins i tot si tanqueu el vostre compte o rescindiu la vostra relació amb Taskrabbit, llevat que opteu per donar-vos de baixa. 

És possible que us oferim l’oportunitat d’inscriure-us per rebre missatges de text recurrents enviats per nosaltres sobre alertes de notícies relacionades amb el servei i ofertes promocionals o de màrqueting (els «Missatges de text promocionals»). En inscriure-us en un programa de Missatges de text promocionals, accepteu rebre missatges de text, inclosos missatges preenregistrats automatitzats, al número de telèfon mòbil que heu proporcionat, i certifiqueu que aquest número de telèfon és veraç i correcte i que teniu autorització per a inscriure el número de telèfon mòbil triat per rebre missatges de text d’aquest tipus. La freqüència dels missatges és variable i s’aplicarà el cost estàndard de missatges i dades mòbils. Enteneu que no teniu l’obligació d’acceptar la recepció de trucades o Missatges de text promocionals automatitzats com a condició per a comprar qualsevol producte o servei.  Si decidiu no rebre’ls, consulteu les instruccions per a donar-vos de baixa a continuació.

Teniu l’opció de deixar de rebre missatges de text en qualsevol moment. Per deixar de rebre missatges de text, contesteu amb les paraules STOP, QUIT, END, CANCEL o UNSUBSCRIBE a qualsevol missatge que rebeu. Reconeixeu i accepteu que rebreu un darrer missatge de text per confirmar la vostra baixa. Sou l’única persona responsable d'informar a Taskrabbit si voleu deixar de rebre trucades o missatges de text automàtics. Tingueu en compte que, si us doneu de baixa de les trucades o els missatges de text automàtics, ens reservem el dret de fer-vos trucades que no siguin automàtiques.

III. Renúncia.

EN LA MESURA EN QUÈ SIGUI APLICABLE, RENUNCIEU EN VIRTUT D’AQUEST DOCUMENT A LES PROTECCIONS QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 1542 DEL CODI CIVIL DE CALIFÒRNIA, QUE DISPOSA EL SEGÜENT:

«UNA RENÚNCIA GENERAL NO ES FA EXTENSIVA A LES RECLAMACIONS QUE EL CREDITOR O LA PART COMUNICADORA NO CONEGUIN O NO SOSPITIN QUE PODEN EXISTIR A FAVOR SEU EN EL MOMENT DE FER EFECTIVA LA RENÚNCIA I QUE, SI HAGUESSIN ESTAT CONEGUDES, PODRIEN HAVER AFECTAT MATERIALMENT L’ACORD ASSOLIT AMB EL DEUTOR O LA PART COMUNICADORA».

Si no residiu a Califòrnia, renuncieu als vostres drets en virtut de qualsevol llei parlamentària, norma o principi de Dret consuetudinari similar a l’article 1542 que regeix els vostres drets en la jurisdicció del vostre lloc de residència.

De manera semblant, respecte dels serveis prestats per Taskrabbit, exonereu Taskrabbit en virtut d’aquest document de qualssevol reclamacions, drets d’acció, demandes, lesions, danys, pèrdues, passius o altres perjudicis que tinguin relació amb trucades telefòniques o missatges de text, els quals inclouen, entre d’altres, tota mena de reclamacions, drets d’acció o demandes basats en qualsevol presumpta vulneració de la legislació (incloses, entre d’altres: la Llei de protecció a l’usuari telefònic, la Llei relativa a l’identificador de trucades, la Norma sobre vendes telefòniques, la Llei de pràctiques justes per al cobrament de deutes o qualsevol altra llei provincial o local similar, i qualsevol llei federal, provincial, sobre danys o protecció al consumidor).

Taskrabbit i les seves empreses vinculades no poden garantir i no garantiran que alguna informació personal que subministreu no pugui ser usurpada, interceptada, esborrada, destruïda o utilizada per altres persones.

 

B. Residents d’un país dels Estats Units d’Amèrica.

I. Comunicacions telefòniques i acords per a poder contactar-vos.

En proporcionar el vostre número de telèfon mòbil i fer servir la Plataforma, consentiu en virtut d’aquest document l’ús del vostre número de telèfon mòbil per a trucades i missatges de text recurrents (fins i tot amb marcatge automàtic i/o veu preenregistrada) per part de Taskrabbit i de les empreses vinculades o de contractistes independents (inclosos els Taskers), amb la finalitat de (a) desenvolupar i millorar la Plataforma, (b) facilitar la realització de Tasques a través de la Plataforma, i (c) proporcionar-vos informació i recordatoris en relació amb el vostre registre, orientació, properes Tasques, alteracions del producte, canvis i actualitzacions, interrupcions o alteracions del servei. Aquesta mena de trucades i missatges de text poden incloure, entre d’altres, recordatoris sobre Tasques no acabades o properes, o el seguiment de qualsevol notificació push enviada a través de la nostra aplicació mòbil. La freqüència dels missatges és variable. Les operadores no són responsables dels retards dels missatges ni de la no recepció de missatges. Taskrabbit no cobra cap càrrec per les trucades ni pels missatges de text, però pot ser que s’apliquin càrrecs estàndard per missatges, dades o altres conceptes del vostre proveïdor de telefonia mòbil. Teniu l’opció de deixar de rebre missatges de text de Taskrabbit; per fer-ho, modifiqueu la configuració del vostre compte als Llocs web o les Aplicacions o contesteu amb la paraula «STOP» a qualsevol missatge de text. Teniu l’opció de deixar de rebre trucades de Taskrabbit; per fer-ho, declareu que ja no voleu rebre més trucades durant qualsevol trucada amb nosaltres. Enteneu que us podem enviar un missatge de text per confirmar la vostra baixa voluntària.

En cada trucada telefònica que feu a Taskrabbit o rebeu de Taskrabbit se us informarà de si és una trucada supervisada i/o enregistrada per Taskrabbit amb finalitats de control de qualitat i formació i se us oferirà la possibilitat de continuar la trucada sense la supervisió i/o l’enregistrament si no ho voleu. Consulteu la nostra Política de privadesa per obtenir més informació sobre el tractament de les trucades telefòniques amb dades personals. 

II. Obligacions de facturació dels Taskers.

Com a Tasker que presta un servei en l’àmbit del vostre país, és possible que, segons la legislació aplicable, tingueu l’obligació d’emetre factures o rebuts per als vostres Clients. Pot ser que qualsevol factura o rebut hagi de complir uns requisits específics. Taskrabbit no es fa responsable d’emetre aquestes factures ni aquests rebuts en nom vostre. En acceptar aquestes Condicions d’ús, reconeixeu que Taskrabbit no emetrà factures ni rebuts en nom vostre.

Els Taskers són plenament responsables en tot moment de (i) les seves obligacions de facturació, en particular pel que fa al contingut de les factures i la informació obligatòria, i (ii) les conseqüències que se’n deriven a efectes de l’IVA. 

 

C. Residents de Canadà.  

Resolució de conflictes – Arbitratge i renúncia de demanda col·lectiva.

LLEGIU ATENTAMENT AQUEST APARTAT: AFECTA ELS VOSTRES DRETS LEGALS I REGEIX LA MANERA EN QUÈ US PODEU INTERPOSAR RECLAMACIONS AMB TASKRABBIT ENTRE VOSALTRES. AQUEST APARTAT, AMB EXCEPCIONS LIMITADES, REQUEREIX QUE SOTMETEU, I QUE TASKRABBIT SOTMETI, LES RECLAMACIONS ENTRE VOSALTRES A UN ARBITRATGE VINCULANT I DEFINITIU DE MANERA INDIVIDUAL.

A MÉS, EN FORMALITZAR L'ACORD, RECONEIXEU DE MANERA EXPRESSA QUE HEU LLEGIT, ENTÈS I ACCEPTAT, SENSE LIMITACIONS NI EXCEPCIONS, VINCULAR-VOS PER L'ACORD I ACCEPTAR-NE TOTES LES CONDICIONS.

Acceptació de l’Arbitratge vinculant.

Excepte el que permeti la legislació (que pot incloure la província de Quebec), qualsevol controvèrsia, reclamació o conflicte que sorgeixi en relació amb aquestes condicions, la qual cosa inclou la seva negociació, validesa, existència, incompliment, resolució, interpretació o aplicació, o bé els drets, deures o obligacions de qualsevol de les parts o els que sorgeixin en relació amb aquestes condicions (un «conflicte»), seran tractats i resolts per un sol àrbitre, en un arbitratge definitiu i vinculant aplicat en virtut de les Regles en matèria d’arbitratge de l’ADR Institute of Canada, Inc., una còpia de les quals es pot consultar aquí (les «Regles d’ADR»). En acceptar aquestes condicions d’ús, reconeixeu que heu rebut les Regles d’ADR i heu tingut l’oportunitat de consultar-les. Les parts acorden i reconeixen que, segons les Regles d’ADR, la presentació d’un conflicte comporta una tarifa associada; les tarifes de presentació aplicables seran les que s’estableixen en les Regles d’ADR. 

Un àrbitre únic, nomenat segons les Regles d’ADR, determinarà l’arbitratge.  Per esvair dubtes, ni els Taskers ni els Clients podran participar en un procés col·lectiu ni en cap altra acció col·lectiva o similar en relació amb cap Conflicte, tret que la legislació provincial en matèria de protecció del consumidor estableixi de manera expressa que es té aquest dret en el context del Conflicte concret.

La seu de l’arbitratge serà la província en què el Tasker dugui a terme la major part dels serveis de les Tasques, i la legislació que s’aplicarà al Conflicte serà la vigent en la capital de la seu, tret que les parts acordin una altra seu. Les parts en l’arbitratge no tenen el dret d'apel·lar contra cap laude de l’àrbitre, independentment que s’hagi categoritzat com a definitiu, temporal, interlocutori o parcial.

Tots els conflictes derivats de l’arbitratge (inclosos l’abast de l’acord d’arbitratge, la llei relativa a l’execució de l’acord d’arbitratge, els terminis de prescripció pertinents, la llei que regeix el procediment de l’arbitratge, la llei relativa als recursos disponibles, les reclamacions de compensació i les normes de conflicte de lleis) es regiran per la llei de la seu. Cadascuna de les parts accepta de manera irrevocable la jurisdicció en la capital de la seu i la jurisdicció dels tribunals competents en la capital de la seu per a tots els litigis que es puguin presentar; tanmateix, s’acorda i es reconeix que la intenció de les parts és d’arbitrar el Conflicte sense recórrer als tribunals. L’arbitratge es durà a terme en anglès, excepte al Quebec, on l’arbitratge és durà a terme en anglès o francès, a elecció del Tasker.

Les parts de l’Acord adoptaran les mesures permeses o exigides per a aplicar un laude dictat per un àrbitre. Amb l’excepció del que estableix la legislació, i només quan la revelació sigui necessària o bé als efectes d’obtenir assessorament professional, l’existència de l’arbitratge i qualsevol element d’aquest, inclòs el laude, tindran caràcter confidencial i no es podran revelar a tercers externs a l’arbitratge. Cap document, prova ni informació que s’hagin elaborat o aportat en nom de qualsevol de les parts de l’arbitratge no es podran revelar a tercers externs a l’arbitratge.

Sense perjudici de qualsevol disposició en sentit contrari en aquesta Secció, cap punt d’aquesta Secció no impedeix que un Tasker pugui presentar un informe o fer una reclamació, sol·licitud o càrrec davant l’agència o un altre tribunal governamental o administratiu aplicable, inclòs, segons correspongui, el Ministeri de Treball, la Comissió o el Tribunal de Drets Humans i el Consell de Relacions Laborals aplicables (conjuntament, les «Agències administratives») si els termes de la legislació aplicable li donen el dret de fer-ho i exclouen el recurs a l’arbitratge exclusiu previ al conflicte. Per esvair qualsevol dubte, les agències administratives no inclouen els tribunals provincials o federals.

 

D. Residents d’Alemanya.

Els Usuaris d’Alemanya són lliures de presentar una reclamació relacionada amb l’Acord davant d’un tribunal alemany en qualsevol moment i no han de notificar a Taskrabbit cap conflicte abans de presentar aquestes reclamacions.

 

E. Residents de Mònaco.

Els Usuaris residents a Mònaco tenen la consideració de «consumidors» —entesos com a persones físiques que, en formalitzar un contracte a distància, no actuen en l’exercici de la seva activitat comercial, industrial, per compte propi ni a domicili — i es beneficiaran d’un dret de desistiment de 7 dies a partir del dia de confirmació de l’acceptació del servei («Termini de desistiment»).  Aquest dret s’exercirà per escrit i es notificarà per correu electrònic.  

 

F. Residents d’Espanya.

La normativa vigent determinarà les lleis que cal aplicar a les relacions entre Taskrabbit i els Usuaris. Això no obstant, en els casos en què aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur determinat, Taskrabbit i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la legislació espanyola. 

Els Usuaris d’Espanya són lliures de presentar una reclamació relacionada amb l’Acord davant dels jutjats o tribunals del seu domicili en qualsevol moment i no han de notificar a Taskrabbit cap conflicte abans de presentar aquestes reclamacions.

Per presentar reclamacions, dubtes o qualsevol altra comunicació sobre els Serveis de Taskrabbit, us podeu adreçar per correu a l’adreça electrònica <ajuda.tr.co>, i Taskrabbit es compromet a respondre en el termini fixat per la legislació aplicable i a cercar en tot moment una solució amistosa.

Així mateix, segons el que s’estableix en el Reglament (UE) n. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre la resolució de litigis en línia en matèria de consum, en cas de controvèrsia, si l’Usuari ho desitja, podrà acudir a la «Plataforma de Resolució de Controvèrsies de la Comissió» per mirar de resoldre per la via extrajudicial qualsevol controvèrsia que es derivi de la prestació dels serveis per part de Taskrabbit 

A través de l’enllaç següent, l’Usuari podrà enviar la seva reclamació a un organisme de litigis autoritzat per la Comissió: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

25. Reconeixements i consentiment.

RECONEC EN AQUEST ACTE QUE HE LLEGIT I ENTENC LES CONDICIONS D’ÚS ANTERIORS, LA POLÍTICA DE PRIVADESA, LA POLÍTICA D’ÚS ACCEPTABLE, LA PROMESA DE SATISFACCIÓ I TOTES LES ALTRES DISPOSICIONS INCORPORADES AQUÍ I EN ELS ESMENTATS DOCUMENTS MITJANÇANT REFERÈNCIA, I ACCEPTO QUE, EN FER ÚS DE LA PLATAFORMA, ACCEPTO DE VINCULAR-ME PER LES DISPOSICIONS I CONDICIONS DE L’ACORD.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 2416 de 3525

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud