Promesa de satisfacció de Taskrabbit

Darrera actualització: 8 de desembre de 2023

 

La Promesa de satisfacció de Taskrabbit (la «Promesa») és una de les disposicions que TaskRabbit, Inc. («Taskrabbit») inclou en les seves Condicions d’ús generals (les «Condicions d’ús»). Els termes amb majúscula inicial emprats, però no definits, en aquest document tenen el significat que s’estableix en les Condicions d’ús. 

La Promesa té com a objectiu garantir una experiència positiva i segura als Usuaris de la Plataforma Taskrabbit. Malgrat que Taskrabbit no és responsable de les accions ni omissions dels Usuaris i no ofereix cap mena d’assegurança per les pèrdues que puguin patir els Usuaris, sí que aplica aquesta Promesa per ajudar els Usuaris a solucionar determinats problemes que es poden produir durant les tasques reservades a través de la Plataforma Taskrabbit.

 

La Promesa de satisfacció de Taskrabbit

D’acord amb les condicions, exclusions i limitacions establertes en aquesta Promesa, Taskrabbit, a discreció seva exclusivament, pot oferir fins a un màxim de deu mil euros (10.000 €) per atendre les peticions d’indemnització dels Usuaris en cas de danys i perjudicis o lesions derivats d’una tasca (la «Reclamació»).

Per tenir dret a la Reclamació en virtut d’aquesta Promesa cal que es compleixi el següent:

 • La tasca que ha motivat la Reclamació ha d’haver estat reservada i pagada íntegrament a través de la Plataforma Taskrabbit;
 • La Reclamació només es pot basar en el següent:
  • «Danys materials»: danys físics a béns tangibles o pèrdua de béns tangibles propietat del Client, a causa de negligència d’un tasker;
  • «Lesió corporal»: lesió física patida per un Usuari a causa de negligència d’un altre Usuari; i/o
  • «Robatori»: robatori intencionat de béns tangibles personals d’un Client per part d’un Tasker, durant el compliment d’una tasca;
 • La Reclamació no pot estar basada en cap motiu d’Exclusió (tal com es defineixen més endavant);
 • L’Usuari que presenta la Reclamació ha de complir el següent:
  • No pot haver infringit les Condicions d’ús, incloses qualssevol polítiques o condicions addicionals incorporades a aquestes, ni tenir saldos pendents en el seu compte (incloses devolucions de càrrecs de la targeta de crèdit);
  • No pot haver presentat una Reclamació prèvia per la mateixa tasca;
  • Sempre que sigui raonablement factible, ha d’haver provat de solucionar el problema amb l’Usuari implicat; i
  • Ha d’haver sol·licitat abans la indemnització mitjançant qualsevol Assegurança personal que sigui aplicable (tal com es defineix més avall); 
 • I la Reclamació ha d’haver estat presentada en un termini de trenta (30) dies, a partir de la data en què es va dur a terme la tasca que ha motivat la Reclamació, segons el procediment següent. 

La Promesa no ofereix indemnització en cas de Reclamacions relacionades en qualsevol sentit amb els motius següents (les «Exclusions»):

 • Inundació o danys per aigua;
 • Funcionament de vehicles motoritzats, bicicletes, aeronaus o embarcacions;
 • Llits plegables o d’altra mena muntats a la paret, desplegables o abatibles;
 • Propietat intel·lectual;
 • Dades electròniques;
 • Efectiu o monedes d’altres tipus;
 • Animals;
 • Obres d’arts, antiguitats, joies i béns similars, de valor excepcional o històric; 
 • Valor sentimental;
 • Danys materials: (i) a una zona comuna; (ii) superiors al valor original o de substitució (el que sigui més baix), descomptant qualsevol amortització estàndard; i/o (iii) fora de la zona específica dels danys (per exemple, si la tasca provoca una ratllada a terra, la Promesa només cobrirà la reparació de la zona ratllada); 
 • Robatori en què no s’hagi fet una denúncia policial vàlida;
 • Cancel·lació per part de l’Usuari;
 • Estafes de falsejament d’identitat i/o apropiacions de comptes;
 • Materials perillosos o perjudicials, contaminació, malaltia, bacteris, virus, humitat, fongs, microorganismes o qualsevol altra substància que representi un risc per a la salut humana;
 • Despeses de desplaçament, inclosos hotels i altres allotjaments;
 • Interrupció de negoci, pèrdua de mercat, pèrdua de beneficis i/o d’ús, indemnització per desocupació o qualsevol altre dany indirecte, conseqüent o especial;
 • Conseqüències normals o resultat natural de la tasca duta a terme;
 • Elements o eines aportats pel Client, o pèrdues derivades de la manca de supervisió, recomanacions o instruccions per part del Client (per exemple, si un Client no fa cas de les recomanacions del fabricant o les instruccions que dona al tasker deriven en danys); i/o
 • Pèrdues de l’Usuari derivades d’actuacions d’agents del Client.

A més de les Exclusions anteriors, la Promesa exclou les Reclamacions que estiguin cobertes per l’assegurança de l’Usuari, incloses, entre d’altres, l’assegurança de l’arrendatari, l’assegurança del propietari, l’assegurança mèdica o una pòlissa integral (l’«Assegurança personal»). Per tal de tenir dret a la Reclamació en virtut de la Promesa, cal que l’Usuari demani la indemnització mitjançant la seva Assegurança personal, abans de presentar la Reclamació. La Promesa només indemnitzarà en la mesura en què la Reclamació no estigui coberta per l’Assegurança personal de l’Usuari. 

 

Com presentar una Reclamació

Per presentar una Reclamació cal emplenar el Formulari de sol·licitud de resolucions de Taskrabbit en un termini de trenta (30) dies des que es va dur a terme la tasca que ha motivat la Reclamació. 

Un cop presentat el Formulari de sol·licitud de resolucions de Taskrabbit, rebreu un correu electrònic de Taskrabbit que en confirmarà la recepció.   Mentre es revisa la Reclamació, us comprometeu a (i) protegir i preservar qualsevol bé danyat en el qual es basi la Reclamació per evitar que rebi més danys; (ii) col·laborar amb Taskrabbit o els seus agents i autoritzar-los l’accés per fer còpies, fotografies i enregistraments de qualsevol element relacionat amb la Reclamació; (iii) autoritzar l’accés a Taskrabbit o les seves asseguradores per fer la inspecció de qualsevol element relacionat amb la Reclamació; (iv) ajudar Taskrabbit o els seus agents i col·laborar-hi plenament en totes les accions adreçades a subrogar una Reclamació; (v) acceptar, en primer lloc, les reparacions del tasker; i (vi) presentar documentació suficient i qualsevol altre material que sol·liciti Taskrabbit, en les dates que indiquin els equips d’Ajuda o de Resolucions de Taskrabbit.

En cas que s’aprovi qualsevol part d’una Reclamació, aleshores, com a condició per al pagament de la Promesa, l’Usuari es compromet al següent:

 • Exonerar i mantenir indemne Taskrabbit i les seves Filials de qualsevol altra responsabilitat i obligació en relació amb els fets i les circumstàncies dels assumptes exposats en la Reclamació;
 • Tractar de manera confidencial la resolució de la Reclamació i qualsevol Acord de resolucions associat; 
 • Reemborsar a Taskrabbit qualsevol import que Taskrabbit determini que es va pagar per error a l’usuari en relació amb la Reclamació aprovada; i
 • Formalitzar l’«Acord de resolucions de Taskrabbit» i lliurar-lo a Taskrabbit, a petició de Taskrabbit. 

Altres assumptes

Els usuaris no poden cedir ni transferir les condicions d’aquesta Promesa. Les condicions d’aquesta Promesa de satisfacció no estan pensades per atorgar, i no s’interpretarà que atorguin, a cap persona física ni jurídica, llevat d’un Usuari de la Plataforma Taskrabbit, cap interès ni cap dret (inclosos, entre d’altres, els drets de tercers beneficiaris) en relació amb cap acord ni cap disposició recollits o previstos en aquest text. 

La Promesa es regirà per la legislació de l’estat de Califòrnia, sense tenir en compte les seves disposicions de conflicte de lleis. 

Cap persona, entitat ni agent, inclosos els Usuaris i els empleats de Taskrabbit, no pot esmenar les condicions d’aquesta Promesa. Taskrabbit es reserva el dret, a discreció seva exclusivament, d’eliminar la Promesa del tot o de canviar-ne, modificar-ne o suprimir-ne alguna condició, en qualsevol moment, i aquests canvis tindran efecte tant si es notifiquen per endavant com si no i sense cap responsabilitat per part de Taskrabbit.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 310 de 750

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud