Condicions generals del Programa de recomanació de taskers

Taskrabbit, Inc. Condicions generals del Programa de recomanació de taskers

Taskrabbit, Inc., una organització de Delaware («nosaltres», «Taskrabbit» o l’«Empresa»), us pot oferir en qualsevol moment l’oportunitat que ens recomaneu alguna amistat mitjançant un programa de recomanació (el «Programa») que s’ofereix en la seva aplicació mòbil o en el lloc web situat a https://www.taskrabbit.com/ (EUA), https://www.taskrabbit.co.uk (Regne Unit) o https://www.taskrabbit.ca (Canadà) (la «Plataforma»).  

  1. Acord vinculant.  En fer servir la Plataforma o participar en el Programa, us vinculeu per aquestes Condicions generals (les «Condicions») i les accepteu.  Totes les decisions de l’Empresa són fermes i vinculants.  Aquestes condicions s’incorporen a les Condicions d’ús de l’Empresa, de les quals formen part i per les quals es regeixen, que es poden obtenir a https://www.taskrabbit.com/terms als EUA, https://www.taskrabbit.co.uk/terms al Regne Unit i https://www.taskrabbit.ca/terms al Canadà. (Els termes amb majúscula inicial que no es defineixin específicament s’entendran en el sentit que se’ls atribueix a les Condicions d’ús.) 
  2. Privadesa. La informació personal recollida, tractada i utilitzada en el marc d’aquest Programa es farà servir únicament segons la Política de privadesa de l’Empresa, que es pot consultar a https://www.taskrabbit.com/privacy als EUA, https://www.taskrabbit.co.uk/privacy al Regne Unit i https://www.taskrabbit.ca/privacy al Canadà.  
  3. Idoneïtat.  Els menors de 18 anys (per als usuaris residents als EUA) o els menors d’edat en les seves jurisdiccions no poden utilitzar el lloc Taskrabbit ni accedir-hi. Es prohibeix que els menors de 13 anys accedeixin a la plataforma Taskrabbit i facilitin dades personals de cap mena a Taskrabbit.  
  4. Com funciona el Programa.  A la Plataforma, seguiu les instruccions de la pantalla per recomanar persones amigues, familiars o companyes de feina a les quals conegueu personalment (les «Amistats»). Quan una persona recomana una amistat i aquesta es registra, duu a terme una tasca i emet una factura, aleshores qui l’ha recomanat és una «Persona que recomana» i disposa de 30 dies per emplenar aquest formulari i obtenir la recompensa que s’anuncia a la Plataforma.  
  5. Restriccions.  Les Persones que recomanen no es poden recomanar elles mateixes ni crear comptes ficticis o falsos de l’Empresa.  Cap usuari no pot fer servir el Programa per infringir cap llei, vulnerar els drets de tercers de cap mena ni mostrar cap comportament que es pugui considerar assetjador, perjudicial, il·legal, motivat per l’odi, obscè o contrari a l’esperit i la intenció del Programa. Igualment, us abstindreu de (i) manipular el Programa, (ii) actuar de manera injusta o il·lícita, i (iii) utilitzar qualssevol sistemes, bots o altres dispositius o artefactes per aprofitar-vos dels avantatges o rebre els beneficis del Programa. Això inclou, entre altres coses, una prohibició general de publicar codis de recomanació en altres llocs web que ofereixin els codis de recomanació a persones que no siguin Amistats, enteses com a persones a les qual coneixeu personalment. Si creiem que un codi de recomanació associat amb el compte d’un usuari s’ha fet servir d’aquesta manera, podrem eliminar tots els crèdits associats amb aquell compte i expulsar l’usuari de la Plataforma Taskrabbit. ATENCIÓ: QUALSEVOL INTENT DE PERJUDICAR O ALTERAR DELIBERADAMENT EL FUNCIONAMENT LEGÍTIM DEL PROGRAMA ES POT CONSIDERAR UNA INFRACCIÓ PENAL O CIVIL. SI ES PRODUEIX QUALSEVOL INTENT D’AQUESTA MENA, L’EMPRESA EL RESERVA EL DRET DE RECLAMAR DANYS I PERJUDICIS (INCLOSOS ELS COSTOS DE REPRESENTACIÓ LEGAL) EN TOT L’ABAST QUE PERMETI LA LLEI, INCLÒS L’ENJUDICIAMENT PENAL.
  6. Recompenses.  Quan feu una recomanació vàlida (tal com es defineix més avall), rebreu una recompensa (la «Recompensa per la recomanació»). Les condicions per considerar una «Recomanació vàlida» són que la vostra amistat es registri a la plataforma i que dugui a terme i facturi una primera tasca com a conseqüència de la vostra recomanació. Podeu guanyar un màxim de 500 € en recompenses a canvi de recomanacions vàlides. Aquestes recompenses es poden bescanviar de diferents maneres, a discreció exclusiva de l’Empresa. S’apliquen algunes restriccions. Si la recompensa és en forma de targeta regal, certificat de regal o val, se li podran aplicar les condicions generals de l’emissor. Les recompenses estan condicionades a una verificació. L’Empresa pot endarrerir una recompensa per motius d’investigació. L’Empresa també pot negar-se a verificar i processar qualsevol transacció per qualsevol motiu. Consulteu tota la informació sobre facturació i pagaments a les Condicions d’ús. 
  7. Responsabilitat. ENTENEU I ACCEPTEU QUE LES PARTS INDEMNITZADES (TAL COM ES DEFINEIXEN MÉS AVALL) NO SERAN RESPONSABLES DAVANT VOSTRE PER CAP MENA DE DANYS I PERJUDICIS DIRECTES, INDIRECTES, FORTUÏTS, REALS, CONSEQÜENTS, ECONÒMICS, ESPECIALS O EXEMPLARS (INCLOSOS, ENTRE D’ALTRES, LUCRE CESSANT, PÈRDUA DE DADES, PÈRDUA DE CLIENTELA, INTERRUPCIÓ DEL SERVEI, DANYS INFORMÀTICS, FALLADES DEL SISTEMA, ERRORS D’EMMAGATZEMATGE DE QUALSEVOL INFORMACIÓ O ALTRE CONTINGUT CONSERVAT O TRANSMÈS PER TASKRABBIT I EL COST DE PRODUCTES O SERVEIS DE SUBSTITUCIÓ) CONNECTATS O RELACIONATS AMB L’ÚS PER PART VOSTRA O LA IMPOSSIBILITAT DE FER ÚS DE LA PLATAFORMA TASKRABBIT O DELS SERVEIS DE LES TASQUES, FINS I TOT EN CAS QUE S’HAGUÉS ADVERTIT DE LA POSSIBILITAT QUE ES PRODUÏSSIN. En participar en el Programa, accepteu indemnitzar, defensar i mantenir indemnes Taskrabbit i les Filials, i també els seus representants legals, asseguradors, contractistes independents, proveïdors, successors i cessionaris (les «Parts indemnitzades») per totes i cadascuna de les Responsabilitats en què incorrin en relació amb (i) l’ús per part vostra o la impossibilitat de fer ús de la plataforma Taskrabbit o de dur a terme les tasques, o (ii) l’incompliment per part vostra d’aquest Acord; (iii) l’incompliment per part vostra de qualsevol llei o dels drets d’ús de qualsevol Usuari o de tercers, i (iv) qualsevol contingut que envieu o que s’enviï a través del vostre compte a la Plataforma Taskrabbit, inclòs, entre d’altres, contingut que pugui infringir els drets de propietat intel·lectual de tercers o que sigui il·legal per altres motius. De la mateixa manera, accepteu indemnitzar les Parts indemnitzades per qualsevol Responsabilitat derivada de l’ús per part vostra de robots, aranyes, rastrejadors o eines similars de recollida i extracció de dades o qualsevol altra acció per part vostra que imposi una càrrega injustificada en la nostra infraestructura. Taskrabbit es reserva el dret, a la seva discreció, d’assumir la defensa i el control exclusius, a càrrec de Taskrabbit, de qualsevol causa subjecta per altres motius a indemnització per part vostra. En tot cas, us abstindreu d’arribar a cap mena d’acord en cap demanda sense el consentiment previ i per escrit de Taskrabbit. EN LA MESURA MÉS ÀMPLIA POSSIBLE LEGALMENT PERMESA, LA RESPONSABILITAT MÀXIMA DE LES PARTS INDEMNITZADES EN RELACIÓ O CONNEXIÓ AMB EL PROGRAMA, INDEPENDENTMENT DE LA CAUSA DE LA DEMANDA (JA SIGUI CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL, PER INCOMPLIMENT DE GARANTIA O QUALSEVOL ALTRA) SERÀ DE 100,00 €.  
  8. Renúncia de garanties.  ENTENEU I ACCEPTEU DE MANERA EXPRESSA QUE EL PROGRAMA I LA PLATAFORMA TASKRABBIT ES PROPORCIONEN «TAL COM ESTAN» I «SEGONS DISPONIBILITAT», SENSE OFERIR GARANTIES NI CONDICIONS DE CAP MENA, EXPLÍCITES O IMPLÍCITES, INCLOSES, ENTRE D’ALTRES, GARANTIES O CONDICIONS DE COMERCIALITZACIÓ, ADEQUACIÓ PER A UNA FINALITAT CONCRETA I ABSÈNCIA D’INFRACCIONS. TASKRABBIT NO OFEREIX CAP GARANTIA NI FA CAP MANIFESTACIÓ EN RELACIÓ AMB L’EXACTITUD O L’EXHAUSTIVITAT DEL CONTINGUT PROPORCIONAT A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TASKRABBIT NI DEL CONTINGUT DE QUALSEVOL LLOC WEB ENLLAÇAT AMB LA PLATAFORMA TASKRABBIT I NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT, JA SIGUI CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O PER GARANTIA, EN RELACIÓ AMB POSSIBLES (I) ERRORS, EQUIVOCACIONS O IMPRECISIONS EN EL CONTINGUT, (II) DANYS PERSONALS O MATERIALS DE QUALSEVOL MENA, RESULTANTS DE L’ACCÉS I L’ÚS PER PART VOSTRA DE LA PLATAFORMA TASKRABBIT, (III) L’ACCÉS O L’ÚS DELS NOSTRES SERVIDORS SEGURS I/O DE TOTES I CADASCUNA DE LES DADES PERSONALS I/O DADES ECONÒMIQUES QUE HI HAGI EMMAGATZEMADES; I (IV) ESDEVENIMENTS QUE S’ESCAPIN DEL NOSTRE CONTROL RAONABLE.
  9. Enviament massiu de missatges («Correu no desitjat»). Cada Persona que recomana és la remitent real dels correus electrònics i ha de complir la legislació aplicable. Les recomanacions s’han de crear i enviar de manera personal i apropiada, segons els costums habituals de comunicació entre amistats, companys de feina i familiars. En enviar qualsevol adreça de correu electrònic en el marc del Programa, la Persona que recomana manifesta que disposa del permís i del consentiment oportuns. L’enviament massiu de missatges, l’enviament a persones alienes o qualsevol altre ús dels serveis que aquí es descriuen de manera diferent de la que es proposa estan totalment prohibits i podran donar lloc a l’expulsió immediata de la Plataforma i a accions legals. L’Empresa no té cap obligació de supervisar el Programa ni les comunicacions; tanmateix, l’Empresa pot optar per fer-ho i bloquejar qualsevol missatge de correu electrònic del tipus esmentat, eliminar aquesta mena de contingut o prohibir l’ús del Programa. Si les Persones que recomanen incompleixen les disposicions legals, incloses les prohibicions d’enviar correu no desitjat, estaran obligades a indemnitzar l’Empresa contra qualssevol responsabilitats, costos i despeses que aquesta hagi d’assumir de resultes d’aquest enviament de correu no desitjat.
  10. Dret de cancel·lació, modificació o finalització.  Ens reservem el dret de cancel·lar, modificar o finalitzar el Programa en qualsevol moment i per qualsevol motiu. Ens reservem el dret de no permetre la participació d’un usuari en el Programa si tenim motius per considerar de bona fe que ha infringit aquestes Condicions.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 93 de 232

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud